B év évközi 27. vas. 2021

B év évk. 27. vas, 2021 - Mk 10,2-16

Kedves Testvérek!

Ma a házasság felbonthatatlanságának szigorú törvényéről hallottunk. A szentségi házasságban élő hitvestársaknak semmilyen körülmények között nem lehet válás, maximum különélés, és jogilag az eleve semmis házasság érvénytelenítése.

A teremtő Isten akarata, hogy a házastársak a szentségi házasság kizárólagos és felbonthatatlan kötelékével örökre egyesüljenek.

      Napjainkban nagyon sokan a szentségi házasság felbonthatatlanságát emberfeletti és embertelen törvénynek tartják.

Isten mégis az ember javát szolgálja vele, a házastársak kölcsönös biztonságát és a hitvestársak teljes boldogságát, amelynek mindig a szeretet tartós köteléke, a kölcsönös hűség és bizalom az előfeltétele. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, az önmagának árt. A válással tulajdonképpen házasságtörést követ el.

     Nem naivság mindez? Tehetjük fel a kérdést egy olyan korban, amikor rengeteg a válás, és sokan eleve nem élnek házassági kötelékben? A tanítványok kérdésére Jézus megerősíti, amit mondott. Tudja ő jól, milyen szakadékok támadhatnak két összetartozó ember között is. Az „eggyé lesznek” programját nem olyan áron kívánja megvalósítani, hogy a két összetartozó ember közül az egyik árnyékká, visszhanggá váljék a másik mellett. A férj önmagával tartozik feleségének és viszont. A szeretetnek nem nagysága, hanem eltorzulása, sőt kijátszása volna, ha a békesség kedvéért egyikük „föladná” önmagát. Isten akarata és az emberi szív igénye éppen a bravúr, hogy a kettő eggyé forrjon, anélkül, hogy közben megszűnnék kettő lenni. Egy olyan hűségben, amely nemcsak a test hűsége, hanem a lélek hűsége is.

         Házasságot kötni annyi, mint elfogadni egymást, egyesülni egymással a lét három szintjén: a fizikai, érzelmi és lelki szinten. – A hitvestársak testi egyesülése azt jelenti, hogy egymásnak tudatosan, önként, szerelemből odaadják magukat, azért, hogy egymásnak és egy harmadiknak: a gyermeknek ajándékozzák önmagukat; ez tehát lényegében véve kizárja az önző gyönyört. – Egyesülni érzelmileg annyi, mint bizalommal kicserélni egymással minden gondolatot, érzelmet, benyomást, kételyt, bánatot, tervet, álmot, örömöt, csüggedést...  közössé tenni egész belső világotokat egész fejlődésében. – Egyesülni lelkileg annyi, mint kölcsönösen megteremteni egymásban ugyanazt az akaratot, hogy befogadjátok és szeressétek testvéreiteket, hogy találkozzatok és egyesüljetek Istennel. – Egyesülni lelkileg annyi, mint egymás számára lemeztelenítve és áttetszően megjelenni együttesen Isten előtt, úgy, mint két imára kulcsolt kéz.

Michel Quoist-t az 1970-80-as évek nagy francia lelki íróját idézem, az „Így élni jó” sok kiadást megélt könyvéből:

„Ha csak egy testet jegyzel el, hamarosan megismered, és már másikat kívánsz meg. Ha csak egy szívet jegyzel el, hamarosan kimeríted, és egy másik szív fog vonzani. Ha egy embert jegyzel el, még többet mondok: Isten gyermekét, akkor, ha te is úgy akarod, szerelmed örök lesz. Mert a végtelen, amely túlmutat a férfin és nőn, lehetővé teszi számukra, hogy örökkévalóvá tegyék szerelmüket.

Nem az én hibám, megváltozott! Nem te változtál meg?… És ha megváltozott, miért csodálkozol? Élővel kötöttél házasságot, nem pedig márványszoborral. A szerelem nem egy pillanatra szóló, hanem örökre szóló választás. – Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, bűnöst szeretni. Ha valóban szereted, meggyógyítod, támogatod, megmented. – Házasságunkat elfogadni annyi, mint hitvestársunkat elfogadni, – de végső fokon annyi is, mint Jézus Krisztust, a Megváltót elfogadni.”

          Az Isten képére teremtett embernek hatalma és felelőssége van. Építhet, rombolhat. Az ember végzete a világnak, amelyben él. És azoknak, akikkel együtt él. A házasság több merő szerződésnél. Az emberi élet alapvető rendje az. Benne az ember megpróbáltatik, benne az ember éretté válhat. A szeretet, a szerelem szigorú iskolájában tanulja férj és feleség az emberi és az isteni erényeket.

   A teremtett világ vonásai csak előképek, előremutatnak a teljes odaadásra, a hiány nélküli áldozatra. Jézus elhagyta Atyját, értünk szegénnyé lett, hogy mindnyájunkat gazdagítson. Misztikus egységben egyesül a benne hívőkkel. Ő a Vőlegény, népe a menyasszony. Ragaszkodik Egyházához, ragyogó tisztává akarja tenni, amelyen se szeplő, se ránc, se más fogyatkozás ne legyen. És velünk marad a világ végéig. De helyet is készít nekünk, hogy végleg együtt legyünk, és részt kapjunk az élet teljességéből. Ilyen egységet, végleges ragaszkodást kíván meg Ő, az Atya képmása az istenarcú embertől is. Milyennek szeretne látni minket? Ragaszkodónak, töretlen bizalmúnak, ártatlan, fondorlatok nélküli szívvel élőknek – mint a kisgyermekek. Hogy igazi gyermekek legyünk. A gyermek kapaszkodik, a kamasz húzódozik, a hívő ragaszkodik. Élvezi Jézus érintését, és szeretne hozzábújni. Hogy úgy legyen, mint a teremtés kezdetén volt, amikor a Teremtő Isten közelségében élhettek.

Az újszövetségi Szentírás Pál apostol efezusi levele alapján a házasságot nem kisebb dologgal hasonlítja össze, mint Krisztus szeretetével egyháza iránt.

Az, hogy a házasság szentség, nem csak azt jelenti, mint gyakran gondolják, hogy a nemek közötti egység azért megengedett és jó, azért hogy az ember ne jusson a rendezetlenség, hűtlenség, kicsapongás és a bűn állapotába, hanem valami többet, azt, hogy a házasság az egyik módja annak, hogy a másik fél szeretete által egyesüljön az ember Krisztussal, vagyis ez a megszentelődés egyik valós útja.

     Uram, kérlek a mai napon, adj pozitív látásmódot saját kapcsolataim, családom, és ismerőseim családjai iránt.

Uram, Jézusom! Életre szóló köteléket kértél tőlünk.  De mit tegyek? Sokszor fárasztanak családtagjaim, idegesítenek, és nem találok megnyugvást, felüdülést.

Ezért egy dologra kérlek, ne engedd elfelednem, hogy minden arc mögött a te arcod, a Teremtő képmása rejtőzik. Segíts úgy néznem a másik arcába, hogy a boldogító egymásra találás, az egymásért való élés örömmel töltsön el. Úgy legyen! Ámen!

        

Férj imája:

Istenem, segíts, hogy férj szerepemben helyt állhassak, hogy feleségem szükségleteivel szemben figyelmes legyek.

Segíts, hogy egységünket hűség és támogatás által erősítsem. Segíts Istenem, hogy őszinte érzelmeimet ki tudjam fejezni és ezt az előjogot páromnak is megadjam.

Segíts, hogy több lehessek, mint jó szerető, azáltal, hogy körültekintő módon kivegyem részem a kötelességből és a felelősségből.

Segíts, hogy páromnak ne csak szavait, hanem érzelmeit is felfogjam.

Segíts, hogy a múlt gyengeségeit elfelejtsem, és a jelenével szemben türelmes legyek.

Segíts, barátságunk ápolásában, a közös időtöltések által.

Segíts, hogy saját hibáimat beismerjem és az övéi felett soha ne ítéljek keményen.

Segíts Uram, hogy határozott legyek és feleségemnek szabadságot biztosítsak személyiségének kialakulásához.

Segíts emlékeznem a különös napokra, amelyek sokat jelentenek az ő számára.

Segíts, azokat a dolgokat is értékelni, amelyek sokszor magától értetődőnek tűnnek.

Segíts, hogy nyilvánosan soha ne kritizáljam, és meg ne sértsem. Segíts, hogy szeretetünkkel egymásnak utat mutassunk, és így egymást a jóra vezessük.

Segíts, hogy ne várjak el többet, mint amit magam is nyújthatok neki.

Segíts, hogy felé irányuló gondjaimat mindennapi imámba foglaljam.

És végül add meg Uram, hogy egykoron a mennyben is együtt lehessünk. Ámen.

 

Feleség imája

Uram, Istenem azért a férfiért könyörgök most Hozzád, akivel örökre összekötöttél engem ebbe a földi világban, szeretett férjemért. Add Istenem, hogy mindig a Te szolgád legyen Igazság Szentlelke, jöjj és töltsd be egészen a szívét és lelkét a te világosságoddal, vezéreld és erősítsd őt.

Uram, Istenem erősítsd meg akaratát, gondolatait, hogy a Te tiszta szereteted forrassza össze lelkeinket. Istenem légy velünk és segíts, hogy a Te akaratod szerint éljünk, és egykoron egyesülten imádhassunk Téged.

Azt is add meg, hogy hálás lelkülettel fogadjunk el minden bajt és bánatot, amivel a földi életünk során találkozunk. Ha veszély fenyegeti, küldd el hozzá angyalaidat és legyenek segítségére.
Uram őrizd meg a lelkét a gonosztól, légy vele küzdelmeiben és kétségeiben.
Segíts, hogy örökké engedelmes gyermekeid maradjunk és a Te akaratod szerint éljünk. Ámen.