Május 1, Szent József a munkások védőszentje

Május 1: Szent József a munkás ünnepe:

Szent József, aszerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig árnyékban marad: Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet Patris corde – Atyai szívvel – kezdetű apostoli levelében, melyet december 8-án tett közzé. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus – kezdetű dekrétumát, mellyel a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ennek már 150 éve. Ez előtt tisztelegve hirdeti most meg a Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője Szent Józsefnek.

A hétköznapok hősei a pandémia idején

Szentatyánk apostoli levele a koronavírus-járvány kontextusában értelmezve rávilágít a köz emberének jelentőségére, mindazoknak a szerepére, akik a hétköznapokban távol a rivaldafénytől türelemmel hinti maguk körül a reményt és a felelős magatartást. Olyanok, mint Szent József, aki észrevétlen marad a maga hétköznapi diszkrét, rejtett jelenlétében. És mégis az ő főszereplése példa nélkül való az üdvtörténetben - állapítja meg Ferenc pápa. Szent József úgy fejezte ki konkrétan apai szerepét, hogy háttérbe állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét. Ezért mindig is nagy szeretettel vette körül őt a keresztény nép. Benne látta meg Jézus Isten gyengédségét, amely elfogadja gyöngeségünket is, melyen keresztül megvalósul az isteni tervek nagy része. Isten ugyanis nem ítél el, hanem elfogad, átölel, támogat és megbocsát. Szent József apasága megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése (fiat) megmenti Máriát és Jézust, megtanítja Fiának, hogy az Atya akaratát kövesse, és együttműködjön a megváltás nagy misztériumában.

Ne féljetek! – a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek

Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltételek nélkül elfogadja Máriát. Ez a gesztusa ma is fontos, amikor nyilvánvaló erőszak éri a nőket pszichés, verbális és fizikai értelemben egyaránt – mutat rá levelében a pápa. Mária jegyese bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit anélkül, hogy megértené azokat, bátran és erősen vállal főszerepet, a Szentlélek erejéből fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: Ne féljetek! – mert a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek. József nyomán mi is fogadjunk el másokat kirekesztés nélkül, előnyben részesítve a gyengéket. A Patris corde – kezdetű apostoli levél méltatja Szent József kreatív bátorságát, mely a gondokat lehetőségként képes szemlélni és bízik a gondviselésben. Szembenéz családja konkrét problémáival, éppúgy, ahogy a világ sok más családja, különösen a migránsok. Jézus és Mária őrzőjeként József az egyház őrzője is kell, hogy legyen. Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a Kisjézusra, akit Szent József őriz, és akitől megtanulhatjuk szeretni az egyházat és a szegényeket.

A munka méltósága és a család

Az ács József, Mária jegyese megtanítja nekünk a saját kezűleg megszerzett napi betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa felhívást intéz a sürgető szociális kérdés, a munka világának rendezésére, mely még a jóléti államokban sem megoldott. A munka értelme méltóságot ad, általa tevékeny részt vállalunk az üdvösségben, megvalósítjuk önmagunkat és a családunkat, mely a társadalom alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka értékét, jelentőségét és szükségességét, melyből senkit nem szabad kihagyni – buzdít a Szentatya. A Covid-19 világjárvány előidézte munkanélküliségről szólva a pápa erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat azért, hogy elmondhassuk: Egyetlen fiatal, egyetlen személy, egy család sem marad munka nélkül!

         A katolikus egyház Szent Józsefet Jézus örökbefogadó atyjaként tiszteli, őt az egyetemes egyház védnökeként hívják meg. Emellett a munkások, dolgozók védnöke, az apaság példaképe, és a boldog halál elérésért kéjük közbenjárását.

Nagy Szent József, Dávid sarja,
a szent Szűznek támasza;
Mintha volnál Jézus atyja,
így köszöntött Mária.
Tégedet a Szent Családnak
Isten adott gyámolul,
Minket is végy pártfogásba,
gyöngeségünk rád szorul.”  (Kárpáti Harangszó, 213.a ének)

Szentatyánknak, Ferenc pápának a szent iránti tisztelete még fiatalkorára nyúlik vissza. 17 évesen az ifjú Jorge Maria Bergoglio a Buenos Aires-i Szent József-templomban érezte meg az elhívást a papságra. Római dolgozószobájában, a Szent Márta-házban két kis Szent József-szobrot is őriz, amelyek Dél-Amerikában elterjedt módon, álomba merülten ábrázolják a szentet. A pápa az alvó szent szobrocskája alá szokta becsúsztatni azokat a kéréseket tartalmazó cédulákat, amelyeket a hívőktől kap. De ugyanígy ide helyezi azokat a kis papírszeleteket, amelyeken saját gondjait és nehézségeit fogalmazza meg. Mintha arra hívná Szent Józsefet, hogy „aludjon rá egyet”, és szóljon egy jó szót Isten előtt, hogy atyai irgalmával nyújtson segítséget a szenvedőknek.

Ferenc pápa számára tehát Szent József olyan különleges szent, aki akkor is védelmez és segít, amikor alszik. Ferenc pápa egy lábjegyzetben így vall a Szent Józsefhez intézett imáiról a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében, amelyet december 8-án tett közzé:

„Több mint negyven év óta a zsolozsma reggeli dicsérete után mindennap elmondok egy imát Szent Józsefhez, amely egy 19. századi francia imakönyvből való. Ezt az imakönyvet Jézus és Mária Szerzetesnőinek Kongregációja adta ki. Ez az ima áhítatot, bizalmat fejez ki Szent József iránt, de egyfajta kihívás elé is állítja őt:

„Dicsőséges Atyám, Szent József, neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak! Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.”

A következő, Ferenc pápa által írt imát pedig a pápának a Szent József-évet meghirdető, fentebb említett apostoli levele végén olvashatjuk. Ferenc pápa arra kér bennünket, hogy kérjük Szent József közbenjárását „a legfontosabb kegyelemért: megtérésünkért”.

„Imádkozzunk Szent Józsefhez ezzel az imával:

Üdvözlégy, Megváltónk védelmezője,
A Boldogságos Szűz Mária hitvese.
Terád bízta Isten az ő egyetlen Fiát;
Benned bízott Mária;
Atyai gondoskodásoddal lett Krisztus felnőtté.
Áldott József, légy nekünk is
gondoskodó édesapánk,
és vezess minket az élet ösvényén.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minket minden gonosztól. Ámen.”

 

Május 1-je Szent József, a munkás liturgikus emléknapja Egyházunkban. Az emléknapot XII. Piusz pápa vezette be 1955. május 1-jén.