B év évközi 2. vasárnap 2021

Évközi 2. vasárnap – B. év 2021 Jn 1,35-42

Kedves Testvérek!

Azt a címet adtam a mai beszédnek: Az emberi szív. Vigyázat! Nyomokban Jézust tartalmazhat!

Bizonyára ismeritek a csoki papírok felírását az összetevőkre vonatkozólag: „Nyomokban dióféléket, glutént és tejet tartalmazhat” írják rá a papírra. Azért, mert az üzemben dolgoznak mogyorós, és nem mogyorós csokival, és bizony így mogyoró is belekeveredhet a sima csokiba is.

Valahogy így szól a mai evangélium is a világról: Vigyázat, nyomokban Jézust tartalmazhat! Sokakat bánt ez, megpróbálnák eltüntetni Jézus jeleit a világból, a kereszteket, a katolikus hitet.

Azonban egy morzsányi hit oda is eljuthat, ahol nem is gondolnánk, Jézus ott is jelen lehet, ahol nem is várnánk. Két tanítványa Keresztelő Jánosnak, János és András ilyen morzsányi jelek után indult el a Jordán folyó partján, és persze a következő 3 évben hitük szépen növekedett, rátaláltak Jézusra!

A mai világban sokszor úgy tűnik, épp a főszereplő hiányzik az emberek szívéből, a Teremtő, pedig a világ nyomokban mindenütt ott tartalmazza Jézust, bármerre nézel, ott van az Úr nyoma a hívők szívében, és mindabban, amit hívő elődeink megépítettek, megírtak, megénekeltek, vagy szoborba öntöttek.

János és András Jézus nyomaiba lép, követik a szállása felé, egész éjszaka nála maradtak.

De vajon hol lakott Jézus, amikor a földön élt?

- Betlehemben született, ahol maximum két éves koráig lakott. Ezt onnan tudjuk, hogy a Heródes megtudakolta Jézus születésének idejét és minden két évesnél fiatalabb fiúgyermeket megöletett.
- Majd lakott Egyiptomban, ahová elmenekültek Heródes haragja elől.
- Ezután, amikor Heródes meghalt, visszatértek Izrael földjére és Názáretben laktak.

- Nyilvános fellépésekor Jézus elhagyta Galileát és lement a Jordán környékére, ahol Keresztelő János keresztelt. Valószínűleg itt lehetett neki egy ideiglenes szállása.

Ettől kezdve Jézusnak nem volt szállása. Vagy tanítványainál:  Péter apostol házában, vagy barátainál: Lázár, Márta és Mária, követőinél lakott, vagy a szabad ég alatt szállt meg.

Vajon most hol lakik Jézus?

- Nem sokkal Jézus feltámadása után Szent István első vértanúnak megnyílt az ég és látta, hogy Jézus ott lakozik az Atyaisten jobbján.

- Jézus azt is megígérte, hogy nem hagy el bennünket és velünk maradt az Eucharisztiában a világ végezetéig.

Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt 28:19-20

- De Jézus velünk lakik a krisztusi közösségben is:
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”  Mt 18:20

- Jézus ott lakik minden testvérünkben, minden felebarátunkban és minden rászorulóban.

„A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”  Mt 25:40

Hogyan szegődhetünk Jézus nyomába, mint egykoron János, és András?

- Jézust felkereshetjük a templomban, a szentmisében, a szentségimádásban, a szentséglátogatásban: ott találjuk, nála is maradhatunk, időzhetünk akár órákon át is vele.

- Jézust felkereshetjük a krisztusi közösségben, ahol a közös ima és a testvéri szeretet által megnyilvánul Krisztus misztikus teste, és ott rátalálunk.
- Jézust kereshetjük testvérünkben, felebarátunkban, a rászorulókban jócselekedetek és alamizsnálkodás által, és rátalálunk.

Vigyázat! A világ nyomokban Jézust tartalmaz!

Persze a mai önző világban sokszor nehéz Jézus képmását látni a másik emberben. De érdekel-e egyáltalán, hogy ma Jézus, a Mester hol lakik? Ott van-e vajon embertársam szívében?

Egy történetet olvastam erről:

A szívsebész, ezt mondja az operálandó kisfiúnak:
- Holnap reggel, kezdte a sebész, ki fogom nyitni a szívedet.
- Ott fogod találni Jézust - vágott közbe a fiú. A sebész bosszankodva felnézett - Fel fogom vágni a szívedet,
- folytatta, hogy lássam, mennyi károsodás történt.
- De amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod ott találni... mondta a fiú. A sebész a szülőkre tekintett, akik csendben ültek.
- Miután látom, hogy mennyi károsodás történt, vissza fogom varrni a szívedet és a mellkasodat, és eltervezem, mi a következő lépés.
- De ott fogod találni Jézust a szívemben. A Biblia azt mondja, hogy Ő ott él. Minden zsoltár azt zengi, hogy Ő ott él. Ott fogod találni Őt az én szívemben. A sebésznek elege volt:
- Majd utána megmondom neked, mit fogok találni a szívedben! Sérült izmokat, gyenge vérellátást, és elvékonyodott érfalakat fogok találni. Ezután el fogom tervezni, hogy tudlak meggyógyítani.
- Jézust is ott fogod találni, Ő ott él - mondta a fiú.
A sebész elment. Leült az irodájában, és diktafonra vette a műtéttel kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait, sérült főütőér, sérült tüdőbe vezető erek, elterjedt izomsorvadás,  azaz visszafejlődés.
Nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra, kezelésre. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban feküdni. Prognózis: itt kis szünetet tartott, egy éven belüli halál.
Megállította a diktafont, de még volt mit mondania.
- Miért? kérdezte hangosan. Miért tetted ezt? Te juttattad őt ide! Te okoztad neki ezt a gyötrelmet és Te kárhoztattad őt korai halálra!!
Miért?
Ekkor megszólat lelkében egy hang. Az Úr így válaszolt neki:
- A fiú az Én bárányom, nem terveztem, hogy sokáig a TE nyájadhoz tartozzon, mert ő az én nyájamnak tagja, és az lesz örökké. Itt az én nyájamban nem lesz fájdalom, olyan jólétben lesz része, amit te el sem tudsz képzelni. Szülei egy napon, találkozni fognak vele és ők is megismerik a békességet és az én nyájam gyarapodni fog.
A sebész, szeme elkezdett könnyezni, de ingerültsége meg ennél is hevesebb volt. - Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a szívet! Meg fog halni hónapokon belül. Miért?
Az Úr ismét válaszolt:
- A fiú az Én bárányom, vissza fog térni az én nyájamhoz, amint elvégezte küldetését. Én nem azért küldtem az én bárányomat, hogy elveszítsem, hanem azért, hogy egy másik elveszett bárányt megmentsen.
Az orvos megértette, őróla van szó, ekkor már potyogtak a könnyei.
A sebész ekkor bement a betegszobába, odaült a fiú ágya szélére, a szülők vele szemben ültek. Amikor a fiú felébredt, suttogva kérdezte:
- Kinyitottad a szívemet?
- Igen, mondta a sebész.
- Mit találtál? - kérdezte a fiú.
- Megtaláltam Jézust - felelte az orvos

Ez a történet tulajdonképpen lehetne egy szó szerinti valós történet. Carlo Acutist tavaly októberben avatták boldoggá. A 15 éves fiúnál 3 nappal halála előtt jött ki a betegség. Carlo életével sokakat, de halálával orvosát is Jézushoz vezette, mert a szívében lakott Jézus.
Mester hol lakol? Beköltöztél már az én szívembe?
Ha találkozunk a betegséggel, szenvedéssel, ott találjuk Jézust, amint vigasztalni akar, rajtunk keresztül. Ott találjuk Jézust, aki kérdően néz ránk, és felelősségre von minden elszalasztott alkalomért, amikor nem adtunk enni, amikor nem ruháztunk fel, amikor nem szerettünk, nem hallgattunk végig, nem éreztünk együtt a másikkal.
Jézus jelen van az életünkben - részünkké válhat. A szentáldozásban hamarosan éppen ezt az egységet élhetjük át vele. Jézus erőt ad, hogy felszabaduljunk az egymás iránti felelősség önkéntes és örömteli gyakorlására. Ez az igazi Krisztus-követés. Ő felvette a mi terheinket, hogy mi is osztozzunk egymás gondjaiban.
Uram, Jézus!
Te szent vagy, te vagy az igazi örömök forrása! Adj erőt, hogy ne csak nyomokban tartalmazzuk a kereszténységet, hanem ez legyen életünk fő eleme, mozgatórugója. Tégy minket szent életű követőiddé, hogy rátaláljunk arra a helyre, ahol Te lakozol, és nálad maradjunk, veled éljünk! Ámen.

Egyetemes könyörgések, B év, évközi 2. vasárnapra

Pap:
Testvéreim! Keresztelő János, amikor meglátta Jézust, felkiáltott: Nézzétek, itt van az Isten Báránya! Most mi is forduljunk az Úr Jézus felé, és vigyük eléje szívből fakadó kéréseinket!

Felolvasó
1.      Áldd meg Urunk Ferenc. pápánkat és püspökeinket! Töltsd el szívüket Szentlelked erejével, hogy hozzád vezethessék az embereket.

2.  Add Urunk, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk!

3.      Áldd meg Urunk a mindazokat, akik a keresztség szentsége által titokzatos testednek tagjai lettek. Tedd készségessé szívüket tanításod befogadására!

4.      Áldd meg Urunk a fiatalokat, akik életcélt keresnek. Mutasd meg nekik azt az utat, amely biztos jövőt és lelki békét jelent számukra!

5.      Segíts Urunk mindnyájunkat, hogy mindig meghalljuk hívásodat, és teljesítsük szent akaratodat!

Pap:
Urunk, Istenünk! Hálát adunk mindazon keresztény értékekért, amelyeket szent Egyházad által megismertünk. Segíts, hogy azokat, mint lelki kincseket szívünkben megőrizzük, és másoknak életünkkel, és példánkkal is megismertessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.