Január 29, a hegyi beszéd

A év, évközi 4. vas 2017
EVANGÉLIUM Mt 5,1-12a - a nyolc boldogság
Kedves Testvérek!
​Ma Jézus ún. hegyi beszédéből a 8 boldogságot hallottuk.
A mai közbeszéd a „hegyi beszéd” kifejezéssel valami unalmas, hosszas, kioktató jellegű szöveget jelöl. A valóság azonban egészen más. Jézus „rajongóit” senki se kényszerítette, hogy utána menjenek a pusztába, és tömegesen hallgassák. Épp ellenkezőleg! Ahogy a kortársak megjegyezték, Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van és nem pedig úgy, mint az írástudók.
Boldogok, akiknek az életében megtalálható a 8-ból 8 boldogság.
A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek, számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai magyarázata, megközelítése létezik, amelyek megkísérlik definiálni magát a boldogságot, illetve iránymutatást adni arra, hogy érhetjük el vagy honnan ered.
Jézus útján járva boldog leszek?
Jézus nagy ismertségre és népszerűségre utal, hogy olyan sok ember hallgatja, hogy kénytelen egy dombra felmenni, hogy a messzebb állók is láthassák. 
Jézus olyan boldogságképet fogalmaz meg, ami eléggé különbözik a közgondolkodásban élőtől: egy átlagember aligha lesz boldog attól, hogy szomorú, szegény, vagy éppen üldözik. Ezt persze Jézus se mondja, az üldözött itt se az üldöztetésért, s a szegény a nincstelenségéért boldog, hanem a majdani jutalomtól, kárpótlástól. Épp ezért a hegyi beszéd részben épp az Istenbe vetett bizalomról szól. Ez a bizalom fontos eleme, hogy a nyolc boldogság életmodelljét követő ember - már itt a földön - boldognak érezze magát, akkor is, ha ez nem váltható gyors örömökre.
Jézus, mint új Mózes, a hegyi beszédben új törvényt ad, ami nem a régi törvény elvetését, valami forradalmi tagadást, felforgatást jelent, hanem a betű, a szó rabságából a Lélek szabadságába emelést. Jézus új törtvénye szerint már kevés a törvény betűjének a külsődleges betartása, az új törvény nem szabályrendszer, hanem a szív törvénye. Jézus új törvénye szerint a szívünknek kell megváltoznia, és akkor majd az abból fakadó tettek is megváltoznak. A nyolc boldogság elmondja, hogy akik e szerint az új törvény szerint élnek, azok egy új országnak, az Isten országának polgárai. Természetesen senki nem szolgálhat két úrnak, vagy a mammonnak, az anyagiasságnak szolgál, vagy Istennek. A belépő Isten országába az anyagi javak birtoklásáról való lemondás.
    Az Isten országának fiai, akik az új törvény szerint élnek, mások lesznek, mint a körülöttük élők, értetlenül néznek rájuk, sőt üldözik is őket. De nem kell félniük a rájuk váró szenvedéstől, Isten megvigasztalja őket. Mivel Isten országáért lemondtak mindenről, a pénzről és az erőszak minden fajtájáról, ezenkívül kicsik és szelídek, Isten nekik ajándékoz mindent. Mivel legfőbb vágyuk és céljuk az isteni igazságok keresése és megismerése, meg is fogják azokat találni és betelnek velük. Isten országának polgárai tisztában vannak önmagukkal, hogy mindent ajándékba kaptak Istentől és nem a saját érdemeik eredménye. Megismerték Isten irgalmas szeretetét és ők is ezzel a szeretettel fordulnak mások felé. Akik Isten törvénye, a szeretet törvénye szerint élnek, azoknak látását nem homályosítja el az önzés és az abból fakadó rossz tettek. Akik Isten jelenlétében élnek, azok meg is látják őt, vele találkoznak életük minden eseményében, őt látják mindenkiben. A világban a hatalom törvénye uralkodik, az erősek uralkodnak a gyengéken, a gyengék pedig szeretnék lerázni magukról a zsarnokság igáját, szeretnének ők felülkerekedni, hogy aztán ugyanolyan zsarnokok legyenek. Az élet törvénye a harc törvénye. De Isten országának magját békességben vetik el, ott az erős nem arra használja fölényét, hogy másokat leigázzon, hanem hogy a gyengéket segítse, ott nincs többé harc, nincs többé gyűlölet. Azok azonban, akik a régi normák szerint élnek, hatalmaskodni akarnak mások felett, harcolni és gyűlölködni akarnak, azok számára Isten országának polgárai gyűlöletesek lesznek, olyanok, akiket üldözni kell és el kell pusztítani. Ez az üldözés alkalom lesz a tanúságtevésre, testi haláluk pedig kapu az üdvösségre. Tehát nem esnek kétségbe, hanem örvendeznek rajta. Az első századok keresztényei boldogan, himnuszokat énekelve mentek hitükért a halálba. Amikor pedig már megszűnt a keresztényüldözés akkor ebből az önfeláldozó, életodaadó szeretetből született meg a sivatagi remeték életformája, amely az európai szerzetesség alapjává vált: egy egész életet odaadni Krisztusért.
Nem túl kemény beszéd ez? Ha valakit igazán szeretünk, akkor képesek vagyunk meghalni érte. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, nagyszerű dolog, hogy csodálatos példaképeink, mestereink voltak. Magas életcélokkal, bátor, becsületes kiállással, irgalmas szívvel, tele segítőkészséggel. Sokszor nem könnyű őket követni, gyakran megtapasztaljuk saját töredékességünket, méltatlanságunkat. El kellene gondolkodunk, hogyan lehet ma Istennek tetszően, a hegyi beszéd értékei alapján berendezni az életünket, hogy a világban maradjunk ugyan, de kovászai legyünk környezetünknek. A Föld és a világ jelenlegi állapota válaszhelyzet elé állítja az emberiséget. Vagy arra fog törekedni, hogy Jézus tanítását végre komolyan vegye, vagy ebben a formában vége lesz a világnak. Vagy komolyan vesszük a „szeresd ellenségedet!” parancsot, és a „pozitív regulát”, vagy közösen elpusztulunk. Vagy agyonszennyezzük környezetünket, és utolsó tartalékainkat is feléljük a jövő nemzedéke elől, vagy felfedezzük az adástörvényt. Csak kétfajta játszma lehetséges. A vesztes–vesztes, vagy a győztes–győztes. A harmadik út, úgy tűnik, kimegy alólunk, vagyis győztes–vesztes mérkőzés nem lehetséges. Jézus az élet legfontosabb törvényeit nem javaslat, hanem alaptörvény-alkotmány szintjén követeli meg tanítványaitól, s boldogoknak mondja azokat, akik ezt az utat járják. Ez a szűk ösvény.
Uram, Jézusom!
Szeretnék eljutni Országodba, részese lenni annak a világnak, ahol a 8 boldogság szelleme az uralkodó. Ebben remélek. Ezért kérlek, hadd vetkőzzek ki mindenből, ami oda nem illik. Segíts szívemben és lelkemben lemondani mindenről, ami akadályoz a lelki életben. Első lépésben arra kérlek, tégy engem a béke hírnökévé, hogy reményt vigyek a kétségbeesettek szívébe, örömet oda, ahol szomorúság honol, egységet oda, ahol megosztottság honol.
Uram! Add meg az egységet, a szívem vágya és cselekedeteim, mindennapjain között, hogy a 8 boldogság ne elmélet, legyen, hanem szívemben élő valóság. - Ámen!