Advent

advent 3. vasárnapjára dec. 17

December 17, advent 3. az öröm vasárnapja: Jogunk az örömre

Legyetek mindig derűsek!  1Tessz 5,16

Sokféle felszólítást kaptam már életem folyamán: legyek tisztelettudóbb, kitartóbb, uralkodjak magamon. De azt sohasem kaptam parancsba, hogy legyek derűsebb. Azt tudom, hogy a kereszténység, evangélium, azaz örömhír. Tehát mindennapi keresztény életem nem kötelességek sorozata, hanem egy olyan életmód, amely örömmel, imával, hálaadással teli. Ezért nyugodtan érezhetem úgy, hogy hívő keresztényként jogom van az örömre, az evangéliumra! Az evangéliumban megkaptam a kinyilatkoztatást az élet értelméről, Isten irgalmáról éppúgy, mint az erkölcsi kötelességeimről, vagy a bűnbocsánatról. Tudom, hogy a Szentlélek segít is az örömteli élet felépítésében, az igazság megtalálásában, és megadja a kellő erőt, hogy gyengeségeim ellenére is kitartsak a jóban! A keresztény ember három legfontosabb jellemzője a benső öröm, az imádságos lelkület, és a hálaadás. Ha viszont ez a 3 együtt van, ez már egy kész adventi programom, és nem csak advent harmadik vasárnapjára, az öröm vasárnapjára. Örülünk a közelgő ünnepnek és jelentőségének életünkben, valamint imádkozva várakozunk, és hálát adunk minden kapott jótéteményért.

Az öröm nélkülözhetetlen a lelki életben. A keresztény embernek egyik legnagyobb kötelessége az öröm, mégpedig: Istennel, felebarátjával, és önmagával szemben.

Két szentet idézek.

„Föltétlenül szükséges, hogy aki előre akar haladni a lelkiéletben, abban meg legyen az öröm." Mondja Aquinói Szent Tamás.

„Legyetek derűsek, én is az vagyok!” Mondja Szent II. János Pál pápa.

Amikor örülök, könnyebb jónak lennem. Az örömben felpezsdül bennem a munkakedv, a másik megértése, a szolgálatra kész jóság. Az igazi örömben akár szét tudnám osztani a szívemet is. Ilyenkor tényleg úgy érzem, ahogy Izajás jövendölte. „Az Isten lelke van rajtam”; ilyenkor Isten „fölkentje” vagyok.

   Uram, Jézusom! Jól tudom, hogy nem csak énmiattam akarod, hogy mindig bennem lakjék az öröm. Hiszem, hogy általam akarsz üzenni a megtört szívűeknek, és általam akarod hirdetni a gyógyulásra váróknak: Te vagy az életöröm forrása.

Uram, Jézusom, aki meghívtál tanítványoddá, ajándékozz meg tehát békéddel és örömöddel. Segíts szentül és örömben élni! Ámen!

 

 

December 16, szombat

December 16, szombat: Felismerni Őt és élni!
Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját; az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyre állítod Jákob törzseit. (Sir.48,10)
Ma mind a 3 szentírási rész Illés próféta eljövetelével foglalkozik. Ha Illés, Keresztelő János, Jézus csakis olyasmit hirdetne, mely csiklandozza füleinket, mely kellemes érzékszerveinknek, talán többen hallgatnának rájuk.
Illést, Jánost és a többi prófétát csak az érti meg, az ismeri fel a közvetítőt, küldöttet, aki azonos rezgésszinten van vele, tudja követni a tanítást, rá teszi az életét, még kockázatok árán is.
Miért hirdették a próféták oly erőteljesen Isten haragját?
A bűn életellenes, természetellenes és kiváltja a jövendő haragot. Nem lehet következmények nélkül cselekedni, vétkezni sem egyénnek, sem nemzetnek, sem az emberiségnek. Belepusztulunk bűneinkbe? Nem! Az Úr nem küldi ránk haragját, hanem mi magunk teszünk szörnyű sorsunk érdekében, készítjük a harag napját. Megosztás helyet, feléljük a világot. Segítés helyett, önzően viselkedünk. Bántunk gondolattal, szóval és tettel. Gyűjtsük, csokorba, mi mindent nem teszünk, pedig… Azért úgy kell élnem, hogy „lecsillapítsam a haragot”, mielőtt kitörne. A csillapítás, az első lépés pedig az apák és fiak békességre hozásával történik.
Bár hiszünk Isten és megváltó erejében, de magunk sem tudhatjuk előre, mikor, milyen formában jelenik meg Isten. Lehet, hogy már számtalan találkozást mulasztottunk el, és nem ismertük fel az Úr jelenlétét a mindennapjainkban. Jézus az evangéliumi részben Illést Keresztelő Jánossal azonosítja, egyben jelzi, hogy ő maga is hasonló sorsra jut. Nem egyszerű feladat elé állít bennünket, hiszen maguk a tanítványok sem ismerték fel Jánosban a prófétát, sőt, Jézusban sem a megváltót. 
A karácsonyi előkészületnek része, hogy annak során Isten szeretetének jeleit megértsük, észrevegyük őt, ismerjük fel a Jóistent a mindennapjainkban!
Uram Istenem!
Illés próféta példáján és erejével kérlek, áldd meg adventi várakozásunkat. Segíts türelmesnek lennünk a várakozásban!   Adj kitartatást a Rólad való beszélgetésben! Segíts fáradhatatlannak lenni a szüntelen előrehaladásban!   Végül adj belső megvilágosodást, hogy felismerjük a prófétai jeleket a körülöttünk levő világban. Ámen.

 

december 15, péntek

December 15, péntek: a konokság, az engedelmesség és az áldás

„Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”  (Mt 11,19)
A mai nap olvasmánya, a zsoltár, az evangélium, mind egy fonalat követ: kit követünk, kire hallgatunk? Isten művei, teremtményei mind másképpen igazodnak a világhoz. Egy kutyus engedelmesen teljesíti gazdája parancsát. A macskákról azt mondják, önfejűek. Az ember pedig konok. Mindenben okot keres, mindenbe beleköt. Miért van rajtad ma sapka, vagy miért nincs? Egyrészt ez védelem a kísértőtől, másrészt nagyon kell vigyáznunk, mert hitelünket veszthetjük. A kimondott szavak, a megtett cselekedetek tesznek mérlegre bennünket.
Az Úr útján járni, ez nap, mint nap komoly döntések és akarat kérdése. Áldás, vagy átok. A teljes odaadás azt jelenti, hogy mindenben az ő akaratát keresem. Legyen az bármilyen élethelyzet, bármilyen terület. A világban, a munkahelyen, a közösségben, a családban, vagy egy vitában. Nem válogathatok, csipegethetek, hogy ez még belefér, ez még biztosan nem is olyan nagy bűn, hiszen mindenki ezt csinálja. Először is legyen bennünk feltétlen tisztelet Isten minden parancsával szemben.
Amikor engedelmesen követjük az Isten akaratát, akkor telve vagyunk az ő erejével, Szentlelkével, így segít minket győzedelmes jobbjával minden élethelyzetben. „Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.” 
Kérjük a mai napon imádságunkban Istentől a bölcsességet és világosságot, hogy meglássuk akaratát életünkben, hogy megértsük terveit.

Uram és Istenem!
Nem csupán számmal, hanem egész szívemmel akarom teljesíteni akaratodat; egész akaratodat, csak a te akaratodat, és nem az enyémet. Add, hogy megismerjem, és add, hogy meg is tegyem. Miután megismertem rám vonatkozó tervedet, segíts, hogy gondolataid rólam teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva hagyatkozom terád. Végül add meg nekem azt az engedelmességet, amely feláldozza a szív legdrágább érzéseit és a lélek legszilárdabb meggyőződését, hogy egyedül a te szent és áldott akaratodhoz ragaszkodjam.

 

december 14, csütörtök

December 14, csütörtök: Isten hatalmas ereje bennünk.
Én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek. (Iz 41,13)
    
Izajás próféta a mai olvasmányban a választott nép összes kesergését egy lapra teszi fel. Maroknyi Izrael, szegény féreg, a sivatag, a kiaszott föld, a szomjazó, akinek nyelve száraz a szomjúságtól, a szűkölködő. Lehetséges ennyi bajt túlélni, és mindig reménykedni? Hinni, az Úr kellő időben, kellő formában érkező segítségében?
A mai nap szentjét, Keresztes Szent János XVI. századbeli spanyol karmelita misztikust hívom segítségül. Keresztes Szent János korának reformere volt, Avilai nagy Szent Terézzel együtt. A nem várt helyről kapta a nehézséget, szerzetesi rendtársai börtönzik be, és szinte halálig menően akarják megtörni. Jánosnak a börtönben a piciny cellába alig jut be fény. Lelkében azonban a hosszú csendben azonban új fény gyullad. Így fogalmaz:
"Ha tiszta lélekkel és gyermeki egyszerűséggel imádkozunk Istenhez, akkor... ez az imádság áttöri az egeket."
     
Valahogy úgy vagyunk életünk során, hogy azt a nehézséget, amelyben élünk nagyon súlyosnak véljük. Aztán, ha jön egy súlyosabb teher, betegség, azt is képesek vagyunk hordozni. Érezzük, hogy a jó Isten megragadta jobbunkat, kiragadott bennünket. De ezek elmúltával hamar felejtünk, és minden a régi mederben folytatódik, és siránkozunk egy apró teher, kis nehézség láttán. Az emberek nagy része lelkileg kiégve keresi az extrém sportokat, kihívásokat, a túlpörgő élményeket. Azért, mert a lelke üres. Ekkor juthatna eszünkbe Keresztes Szent János jó tanácsa:
„Még ha súlyos teher van is rajtunk, biztosabban érezzük magunkat erős ember közelében, mint minden teher nélkül, gyenge ember mellett. Ha súlyosan rád nehezednek az élet viszontagságai, akkor Istennel, a te erősségeddel összeköttetésben vagy, aki a szorongatottaknak segítségére van. Ha teher nélkül vagy, akkor egyedül vagy, és saját magad terhe vagy.”
  
Izajás próféta által az Úr ígéretet tesz Izraelnek, hogy bár kicsiny és erőtlen, mégis megsegíti és erősebbnél is erősebbé teszi őt.
Földbe gyökerezett a lábam, mert az új időkre várok, egy újabb Illésre, aki eljön és megszabadít. Pedig munkálkodnom kellene a testem földi, és a lelkem mennyei mennyországán. Keresztes Szent János ad útravalót a mai napra:
„Mit kell tenni, hogy meg ne akadályozzuk a célhoz jutást?
 „Ha bármiben meghátrálsz,
 Kiteszed magad a végleges bukás veszélyének;
 Mert hogy egyáltalán eljuthass a “minden”-hez,
 Mindenben teljesen meg kell magadat tagadnod.
 S ha eljutsz odáig, hogy Ő egészen a tied lesz,
 Öleld magadhoz, anélkül, hogy bármit is kívánnál.
 Mert ha egyáltalán bármit óhajtanál bírni,
 Nem lehetne kizárólag Isten a te kincsed”.”
​            (Keresztes Szent János művei: A Kármelhegy útja)

December 13, szerda

December 13, szerda
Mt 11,28 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok!
Egyedül Jézus fáradhatatlan. Õ nem lankad, míg győzelemre nem viszi az igazságot. Ha nem fáradtunk még el, akkor valamit nem tettünk meg, amit kellett volna. Ha állandóan fáradtak vagyunk, akkor valami nincs rendjén az életvitelünkkel. A kiégett, kifáradt ember teret ad a kísértőnek.
A fáradtságnak több típusa van: a mindennapi fizikai fáradtság, a fizikai túlhajszoltság, - a napi szellemi fáradtság, az általános fáradtság, és a lelki fáradtság. Magyarázatot találhatunk rájuk. A túl sok tevékenység, az egyhangú cél nélküli élet, a kiégett hit.
A lelki fáradtságot nehezebben kezeljük, sokszor észre sem vesszük önmagunkon. A lelki fáradtság az, amikor elfáradnak lelkünk szárnyai és már nehezen tudjuk lelkünket felemelni az Úrhoz.
A testi és szellemi fáradtság elbagatellizálja a lelki fáradtságot. A fizikailag vagy szellemileg fáradt ember nem tud imádkozni és nem tudja szívét Istenhez emelni. Ha nem tudunk imádkozni, akkor egyszer csak kiürül a lelki korsónk és lámpásunkban nem marad elég olaj. Lehet kiút, gyógyír belőle? - Igen!
Álljunk le, csendesedjünk le, és rendezzük át életünket. -  Keressünk egy jó lelkivezetőt. - Pihenjünk, szedjük rendbe az életünket és kezdjünk el megújultan imádkozni. - Gondoljuk át, elmélkedjük át az elmúlt rossz időszakot. - Járuljunk szentgyónáshoz és szentáldozáshoz. - Hagyjuk, hogy Isten vezessen és cselekedjen az életünkben. - Kezdjük el ismét gyakorolni az erényeket és a jócselekedeteket.
„De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.” – bíztat Izajás próféta, hogy új erőt találhatok.
Uram, Istenem! Elfáradtam. Néha bele is untam a hétköznapi dolgokba. Segíts, hogy meglássalak, meghalljalak, mert te vagy a kiapadhatatlan lelki forrás. Mutasd meg utadat. - Ámen!

December 12, kedd

December 12, kedd: Egyengessétek útját – bűnbánattal!

Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága,  (Iz 40,2)

Milyen jól esik egy vigasztaló szó. Adventben még a próféták figyelmeztetése a bűnbánatra is másképpen hat, mint az év többi részén. A pozitív hozzáállás, várás, reménykedés jót hoz elő a lelkünkből. De itt nem lehet megállás: nincs igazi advent bűnbánat, bűnbocsánat nélkül. A bűnbocsánat megszabadít. Amikor a pap feloldoz bűneimtől, feloldja a béklyót, a köteleket, melyek elengednek a fogságukból. Valóban érezhetem úgy, hogy a lelki szolgaság véget ért, szabad vagyok. Annyi, de annyi szentgyónás után megtapasztalhattam már ezt az örömet, az igaz felszabadult érzést. És mégis szükséges az adventi figyelmezetés egy igazi bűnbánatra. Valahogy nehezünkre esik az élet útjának egyengetése, mert jó elhatározásokat, döntést kíván. Az emberi természet nehézkessége visszahúz, a megszokottság lustává tesz. Ha igaz bűnbánatot tartok, ez életmód és szemléletváltoztatást kell jelentsen, irányváltoztatást életem útján. Advent különös, örömváró lelkülete segítség ahhoz, hogy merjek a megtérés útjára lépni. Higgyem, hogy a bűnbánat szentségében kegyelmeket is kapok minden jó célom eléréséhez. A keresztény ember számára az igaz úton járás nem azt jelenti, hogy nem esik el, hanem azt, hogy nem marad a földön, képes újra és újra fölkelni.
A bűn végső soron pusztulást, rombolást, megsemmisülést hoz: először szívünkben, lelkünkben, azután családi körünkben, közvetlen környezetünkben, majd világméretekben is. – Amíg ezeket a bűn okozta romokat látjuk magunkban, családunkban, környezetünkben, a világon, nem tudunk örülni. – Igazi öröm csak akkor lehetséges, ha időben eltakarítjuk a romokat, amíg nem késő.
„Isten nemcsak a bűneinket látja, hanem azt a vágyat is, mellyel felsírunk hozzá”- mondja Szent–Gály Kata költőnő.
Izajás örömhírt hirdet, az Úr megbocsájtó jósága folytán eltűnnek a bűn romjai: szinte karjaiba vesz, ölében hordoz.
A passzív, semmittevő várakozásban nincs öröm. Az aktív várakozás pedig felkészülést jelent, a cél ismeretét. És a cél eléréshez jó eszközök kellenek: a lélek tisztasága, az őszinte bűnbánat.
     Szentlélek Úristen! Add meg nekem a megfelelő okosságot, hogy megtaláljam az eszközöket lelkem mélyéhez, a helyes bűnbánathoz. Készíts fel, hogy a Krisztussal való találkozás az öröm útja legyen. Ámen!

 

hétfői gondolat december 11.

December 11, hétfő: a lelki edzés

Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! (Iz 35,3)
Nagyot változott körülöttem a világ, mióta 10 éve ezen az újpesti plébánián élek. Amikor ideköltöztem egy konditerem sem volt a környéken. Most 1 km-es körzeten beül 14 fitnesz szalont, wellness, és edző termet számoltam össze, és van csak nőknek való is. Eskettem már spinning mestert és az oda járó hölgyet. Igen, a mai ember a szép alakjáért, a külsőért mindenre képes. És mi van a lélekkel? Olyan helyek is bőven akadnak, ahol a szépségszalon kis ezoterikával fűszerezett megújulást kínál, hangulatos nevekkel. Az ilyen edzések után kigyúrtabb lesz a test, kevésbé lesz elernyedt a kéz, nem lesz roggyant a térd és a járás. Vajon mit ér ez, ha a lelked állapota nem követi? Erőss Zsolt hegymászóról olvastam a történetet, hogy a Himalája valamelyik csúcsa előtt, a zsákot cipelő serpa megállt, és nem volt hajlandó tovább menni. A kérdésre buddhistaként azt válaszolta, túl gyorsan haladtak előre, és teste lehagyta a lelkét, és most várakozni kell, hogy a lélek utolérje a testet.  
Testi állapotunkkal bőségesen törődünk, de ugyanúgy a jó lelki állapotunk felől is biztosnak kell lennünk. Lelki életünket imádsággal, szentmisével, szentségimádással, bibliaolvasással stb. edzhetjük, és így járhatunk Jézus útján szavainkban és cselekedeteinkben egyaránt.
Olykor a testi edzés ideje alkalom lehet az Istennel való beszélgetésre is. Ez a folyamatos kapcsolat segít minket a testi-lelki egészségben való előrejutásban, megújulásban.
Izajás prófétát aktualizáljuk. Hallgatunk a mai kor prófétáira? Szentatyánkra, püspökeinkre. Ők azok, akik útmutatásukkal segítenek hol a gyorsabb haladásban, hol a megállásban, hol a másik felé való odafordulás nehézségeiben.
     Köszönjük Istenünk testünket, még a maga esendő állapotában is. Köszönjük azt a felüdülést, melyben a testünk és lelkünk erősítése közben részünk lehet.
   Erősíts meg elhatározásainkban, hogy keressük a megfelelő megújulást, a jó gyóntatót, lelkivezetőt, az előrehaladásban segítő közösséget. Ámen.

 

advent 2. vasárapjára

December 10, advent 2. vasárnapja: Új eget és új földet várunk!

„Mi az ő ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2Pét 3,13)

Ha valaki elmegy tőlem, áldással bocsájtom az útjára. (Ha gyónni jött, akkor feloldozást is kap persze.) Az áldás előtt felteszem a kérdést: mire közvetítsem az Úr áldását? Mit kérjek számára a jó Istentől? Miben segítse őt a következő időkben? A többség meg tudja fogalmazni, miben segítse meg őt Az Úr.

És te most mit vársz? (Karácsonyt persze, mert advent van…..)

Miben segítsen meg téged az Úr? Vannak konkrét terveid, céljaid, olyanok, melyek egybecsenghetnek a jó Isten akaratával?

Ha igen arra hiszem, szívesen adja az Úr az áldást. Új ég és új föld, egy megújulás lesz az életedben.

Az egyes ember életének nincsen megoldása ezen a földi életen és történelem keretein belül, ezért nem is szabad itt keresni, hanem a földi életet és történelmet az Úr hatalmas tetteinek fényében kell értékelnünk, és amennyire lehetséges, azokhoz igazítani.

Nem tudom biztosan és pontosan a jövő menetét. De azt bizton tudom, hogy ennek a világnak a történelme és jövője az Isten története. Isten teremtette és ő fogja befejezni ezt a világot. Persze mindig a tökéletesség felé haladva, és nem elpusztítás szándékával tesz ezt. Hogy ez mennyire nyilvánvaló, rajtunk múlik, akik ezt fölfogtuk, megéltük, és most tanúságunkkal előkészítjük az utat mások számára is. Isten felé fordulunk, és bizalommal a jövő felé haladunk.

Advent van. Vegyük sorra életünk tájait: mi mindent kell átalakítanunk, hogy utat készítsünk az érkező Úr előtt? Milyen akadályokat kell eltakarítanunk útjából? Az Úr mindenhatóságának ugyan semmi nem állhat ellen, de szeretetét nem kényszeríti ránk, és csak oda tér be, ahol ajtót nyitnak neki.

M. Quoist imádkozza:

„Add Uram, hogy miképpen a tenger lassan befödi az egész homokpartot, én is csöndben telítsem, gazdagítsam minden napomat. Add nekem a hullámok győztes kitartását, hogy minden visszaléptem is egy újabb előrehaladás kezdetévé váljék.” Ámen.

 

December 9, szombat

December 9, szombat: a pozitív gondolkodás, az Úr vigasztal

Sion népe, te Jeruzsálemben élsz majd és nem kell többé sírnod. (Iz 30,19)

Amikor 10 éve Újpestre kerültem egy jóval gazdagabb kerületből, volt néhány érdekes családlátogatásom. Olyan emberekkel találkoztam, akik elégedettel voltak sorsukkal, habár nem volt autójuk, soha sem jártak külföldön stb. A világ rohamléptekben változik. Azóta úgy érzem, itt is több az elégedetlen ember. Miért nem élünk a világ szerencsésebbnek hitt gazdagabb felén? Gondolják sokan ezt és elmennek, aki itthon marad, az pedig siránkozik.

Mit értünk meg ma abból, ahogy Izajás próféta szavaival vígasztal az Úr? A városi ember számára a bő eső csak zavaró. Az ízes és tápláló kenyér gondolatától is megijed, mert ilyen-olyan reformnak hitt étrendet követ, kenyér fogyasztása nélkül: életmód váltás, és mozgás helyett. És mit gondolna a messiási kor öröméről, ahogyan Jézus küldi az apostolait? A fogyasztói társadalom, a reklámok hatása mindnyájunkra ragad. Egy kirándulás, zarándoklat, tábor megszervezésénél a megszólításban, hangnemben, a sikerért, hirdethetem olcsóbbnak, szupernek, vonzónak. A szentségek, szentáldozás, szentgyónás esetében ezek méltóságához ilyen eszközök nem illenek. De tarthatok egy evangéliumi tükröt eléd. Olyat, ami kidomborítja, ha elcsigázott, kimerült, pásztor nélküli vagy. És ha rátaláltál egy ilyen lelki tükörre, azt olyan örömmel add tovább a szomszédasszonynak, mint azt, hogy: ma képzeld, olcsóbb a Tescoban ez, meg az!

Ma, holnap és holnapután ingyen van a templomban minden jó szó, vigasztalás, feloldozás. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Állj oda felebarátod mögé, és Izajás próféta erejével imádkozz érte:

„Ha meg akár jobbra, akár balra letérnél, füled hallani fogja a mögötted álló figyelmeztetőnek szavát: „Ez a helyes út, ezen járjatok!”” (Iz 30,21)

Uram, Jézus! Segíts bennünket, hogy ássunk le lelkünk mélyére, fáradtságunk, elcsigázottságunk, lelki kiszáradásunk okának megismeréséig. Ne engedd, hogy elteljünk az reklámvilág trükkjeivel, például a sikeres vásárlás elégedettségével. Csak te légy számunkra, aki oltja lelki szomjunkat, aki bekötözi a lelki sebeket.  Ámen.

 

 

Szeplőtelen fogantatás gondolat

December 8, péntek, a Szeplőtelen fogantatás ünnepe.

Tisztaságunk Máriával.
Szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. (Ef 4/b)
A Boldogságos Szűz valódi tisztelete abban áll, hogy mindenekelőtt példaképként tekintünk rá, úgy, hogy életünket az ő élete szerint alakítsuk. A mai nap,  lehet egyszerű, megszokott pénteki nap. Ünneppé nem úgy válik, hogy elmarad a böjt, hanem, ha Máriához méltó leszek tisztaságban, alázatban, egyszerűségben.
Ezért azt kell kérnem a jó Istentől, hogy Igéje életre kelljen bennem. Ahogy egykor testet öltött Máriában, úgy mutassa meg, miként tudok én igent mondani a hétköznapok kihívásai, munkái közepette.
Nem vagyunk tiszták. Sőt nem is értjük magunkat, mert végesek vagyunk, határoltak, értelmünk és akaratunk gyönge. És ezek kiküszöbölésére nem elég, ha műveljük képességeinket. Valami több kell. Be kellene kapcsolódnunk az isteni áramkörbe, úgy venni a kegyelmeket, ahogy Mária tudta, minden kétkedés nélkül. A mai ünnepen megpróbálhatjuk beleélni magunkat Mária igenjébe. Mintegy Máriába beöltözködni. Magunkra venni az ő tisztaságát. És minél sikeresebben öltözünk Mária szeplőtelenül fogantatott lényébe, annál jobban imádjuk, tiszteljük, szeretjük Istent. Máriával együtt akarjuk Jézust szeretni.
A Teremtő és Gondviselő Isten végső fokon mindegyikünket olyan kegyelemmel teljessé akar tenni, mint Máriát. Ezért kérjük, küldje hozzánk is Szentlelkének érintését, sugallatát, hogy fölfogjuk, megértsük és megtegyük a tisztaság útját. Ez a szeplőtelen fogantatás igazi, élő ünnepe bennünk.
Égi édesanyánk, Mária!
A minket körülvevő világ annyi szennyel, mocsokkal van teli, melyből sokszor alig látszik ki a tiszta ég. Ezért kérlek, légy közbenjáróm, imáddal támogass és segíts meg, hogy minden tisztátalanságtól mentesen, szeplőtelen elmével, tiszta szívvel, bűntelen testtel mindig tökéletes tisztaságban éljek, és szolgáljak Fiadnak, Jézusnak. Ámen.