Adventi gondolatok: december 22, kedd

December 22, kedd

-  Hanna hálaéneke, és Szűz Mária hálaéneke - és az én utolsó szavakba foglalt kimondott hálám?

Mária hálaéneke, melyet Hanna énekéből szerkesztett az ősegyház testvéri köre, magában hordozza az ószövetség jegyeit, az Úr nagyságának és az én kicsiségének hangsúlyát. A magasztalás akkor tör fel az emberből, amikor élményszerűen átéli, hogy kicsisége, gyarlósága ellenére szereti őt az Isten! Vajon legutóbb mikor és miért tört fel belőlem magasztalás?

Szeretném, hogy a hit boldoggá tegye életem? Akkor kövessem a Boldogságos Szűz, Mária példáját és válaszoljak Szent Ambrus püspök felszólítására: „Magasztaljuk mindnyájan Mária lelkével az Urat, test szerint csak egy anyja van Krisztusnak, hit szerint minden lélekben megszülethet Krisztus, ha befogadja Isten Igéjét. Mária lelke magasztalja az Urat, és szíve ujjong, az üdvözítő Istenben, mert lelkével és szívével az Atyának és a Fiúnak szentelte magát, áhítatos szeretettel imádja az egyetlen Istent, akitől minden származik, ő az egyetlen Úr, akinek erejében minden dolog létezik.”

Csatlakozzunk Mária csodálatos hálaadó imájához. Mária, miután meggyőződött arról, hogy Erzsébetnek valóban hamarosan gyermeke fog születni, s ezzel beigazolódott az angyal által említett jel, a legkisebb kétely sem merül már fel benne arra vonatkozóan, hogy az is valóra fog válni, amit róla mondott az angyal, tudniillik, hogy neki is gyermeke fog születni, ő lesz a Megváltó édesanyja. Magasztaló imájában először azért ad hálát a mindenható Istennek, hogy őt választotta ki arra, hogy méhében hordozza és megszülje az emberré lett Istenfiút. E személyes vonatkozás után mintegy az egész emberiség nevében hálát ad az irgalmas Istennek a megváltás művéért.

Az utolsó adventi napokat használjuk arra, hogy Máriához csatlakozva imáinkban hálát adjunk a megváltásért és a Megváltóért! Ugye nem kell mesterséges ünnepi hangulatot fabrikálnom, hanem jézusi érték látásom engem is igazi ünneplésre, magasztalásra indít?

 

Ima: Hélder Camara érsek

Mária, Krisztus Urunk és egyházunk anyja, Rád gondolunk, ha küldetésbe készülünk: az örömhír terjesztésére, amit feladatul kaptunk. Hálaadásod csodálatos; a legszebb imádság hálaéneked, amit Erzsébetet látogatva énekeltél. A Keresztelő édesanyja ezzel válaszolt: "Áldott vagy te az asszonyok között!"    Boldogságodban nem feledkeztél el a körülötted élőkről, imáidban megemlékeztél az egész emberiségről.    mindenkiért imádkoztál! A kicsinyek mellé álltál, ahogy később Fiad tette. Mi az Benned, szavaidban,    hangodban, amit senki sem mer bizalmatlan szemekkel méregetni, senki sem mer felforgatónak bélyegezni? A Magnificatban Istenedet magasztalod.  "Hatalmasokat elűzött trónjukról  kicsinyeket pedig felmagasztalt,    az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel." Add nekünk hangodat, énekelj velünk!    Kérd fiadat, hogy beteljesíthessük az Atya ránk vonatkozó tervét!

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xtpJ4Q_Q-4

 

Te Úr vagy minden nép fölött,
és Szegletkő, mely összeköt,
sárból formáltad hívedet,
most jöjj, fejezd be művedet!
Eljő, eljő Emmánuel,
hogy üdvözüljön Izrael!