2021.04.01 Nagycsütörtök

Április 1, Nagycsütörtök

Egyszer mindennek vége! A nagyböjtnek is, és ezzel a napi gondolatoknak is: Sebaj! A napi közvetítésekben is remélem akad majd egy-két követhető gondolat!

A nagycsütörtöki szentlecke utolsó mondata (1Kor 11,26):
„Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.”

Ima:
Jézus Krisztus Urunk Istenünk, szent Tested legyen nékem az örök életre, drága Véred pedig bűneim bocsánatára. Legyen nékem ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és örvendezésemre; és a félelmetes második eljöveteledkor méltass engem, bűnöst arra, hogy dicsőséged jobbján állhassak, a Te tisztaságos Anyádnak és minden szentjeidnek közbenjárásai által.
Nagy Szent Vazul imája:
Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya és mindenek Teremtője, hálát adok Néked mindazokért a javakért, amelyeket nékem adtál, és a szeplőtelen és életetadó Titkaidban való részesülésért. Könyörgök pedig Hozzád, Jóságos és Emberszerető: őrizz meg engem a Te födeled alatt és szárnyaid árnyékában; és add nékem, hogy tiszta lelkiismerettel, utolsó lehelletemig részesüljek a Te megszenteléseidben, bűneimnek bocsánatára és az örök életre. Mert Te vagy az élet Kenyere, a megszentelés Forrása, a javak Adományozója, és Néked zengünk dicsőséget az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Napi gondolkodó.
 (Egy kis segítség szentgyónás elvégzéséhez…

Huszonhat kérdés, melyek segítségével az erények tükrében vizsgálhatod meg szívedet és életedet:

1. IRGALOM. - Isten késedelmes a haragra, de kész a könyörületre és a megbocsátásra. Késedelmes vagy a haragra és kész a megbocsátásra, vagy könnyen haragszol és nehezen könyörülsz?

2. ÖNMÉRSÉKLET - Azt eszed, amit szeretsz, vagy azt, ami egészséges a testednek, amely a Szentlélek temploma és az élő Isten tabernákuluma? Az evésért élsz, vagy azért eszel, hogy élj?

3.  SERÉNYSÉG. - Amint megszólal az ébresztő, felkelsz és elkezded a reggeli imádat, majd reggeli tevékenységedet, vagy benyomod a szundit és tovább lustálkodol?

4/ EMBERI KAPCSOLATOK - A mostani személyes kommunikáció lehetőségének hiányában, a kommunikációs eszközöket (pl. Messenger, SMS, e-mail, Facebook) felhasználom-e a szeretet-kapcsolatok építésére, Jézus fényének továbbadására?

5. TISZTASÁG? Rossz gondolatok foglalkoztatnak vagy élvezettel foglalkozol velük?

6. SZOLGÁLAT? Elvárod, hogy kiszolgáljanak, vagy arra törekszel, hogy te szolgálj másoknak?

7. ÖRÖM? Mindenkor örvendezel az Úr Jézusban és a Szentlélekben, vagy mindig találsz okot és módot a panaszkodásra?

8. TÜRELEM? A türelem megtestesítője vagy, vagy azt akarod, hogy a dolgok akkor és úgy történjenek, ahogy te elgondoltad? Jellemző rád ez az ima? „Uram, adj nekem türelmet, de azonnal!”

9. ENGEDELMESSÉG? Kész vagy engedelmeskedni Isten akaratának, ahogy a törvényes hatalom, az Egyház, a körülmények kívánják, vagy „szent és sérthetetlen” jogaidat véded?

10. ÖNMEGTAGADÁS? Kész vagy és készséges vagy, hogy megtagadd magad, felvedd a keresztedet és kövesd az Úr Jézust, vagy mindig kibúvót és könnyebb utat keresel?

11. SZELÍDSÉG? Igyekszel a Mester példáját követni, aki szelídnek és alázatos szívűnek mondta magát, vagy nyers, sértő, követelőző, bántó vagy másokkal?

12. HIT? A hit embere vagy (a hegyeket mozgató hité), vagy olyan, akinek a hite bizonytalanul tántorog és folyton változik, mint a széljárás?

13. BIZALOM? Az Úrban bízol, aki kősziklád és várad, vagy érzéseid és érzelmeid csalóka útján jársz?

14. SZERETET? Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel szereted Istent, vagy engeded, hogy az önzés és az egoizmus uralkodjék rajtad?

15. REMÉNY? Mindig és mindenütt Istenben remélsz, vagy az élet megpróbáltatásai, kudarcai közepette átadod magad a kétségbeesésnek?

16. ERŐSSÉG? Túl nagy terhet jelentenek válladnak az élet keresztjei és szenvedései, vagy készen állsz rá, hogy Jézussal együtt egészen a Kálváriáig vidd a keresztet, hisz ez az út a feltámadás dicsőségébe vezet?

17. MENNYORSZÁG? Mindig a földi dolgokat és az evilági értékeket tartod szem előtt, vagy szíved, elméd és lelked az örök célra, a mennyországra irányulnak?

18. SEGÍTÉS? Mindig készen állsz, hogy azonnal segíts bárkinek – főként otthon a családban –, vagy folyton azt várod, hogy mások segítsenek neked?

19. IMÁDSÁG? Lelked lélegzetvétele, belső életed éltető vérárama az imádság, vagy lanyha és hanyatló az imaéleted?

20. ISMERET? Szeretnél folyamatosan növekedni Isten ismeretében és szeretetében, vagy mindez megrekedt, unalmassá és érdektelenné vált számodra?

21. ALAP ÉS ÉRTÉKREND? Isten a léted alapja és meghatározója? Értékrendedben Isten áll az első helyen; mindig Ő a legfontosabb számodra?

22. MEGBOCSÁTÁS? Életed során mindig, mindenütt megbocsátasz, vagy vannak emberek, akikkel szemben még mindig van benned harag vagy neheztelés? Ez lehet lelki békétlenséged oka.

23. ÉHSÉG? Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Te mire éhezel? Hatalomra? Élvezetre? Hogy tiszteljenek? Hogy csodáljanak? Hogy te légy a középpontban? Vagy Isten után éhezel? „Keressétek először az Isten országát és az Ő igazságát, s minden más megadatik hozzá!”

24. SZENVEDÉS? Panaszkodásra, haragra, keserűségre indít a szenvedés? Vagy egyesíted szenvedésedet Jézuséval, és engeded, hogy megszenteljen a szenvedés?

25. JÉZUS? Jézus számodra a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az Út, az Igazság, az Élet, Táplálékod és életed értelme? Vagy hamis bálványok állnak életed oltárán? Pénz? Élvezet? Pornó? Alkohol? Drog? Hiúság? Hírnév? Szerencsejáték? Tévé? Internet? Elektronikus média? Mi uralkodik rajtad?

26. MÁRIA? Lelki életed árva, mert hiányzik belőle a Szűzanya? Vagy életed, édességed, reménységed Ő: Édesanyád, akire egész életedet rábízhatod: örömeidet, bánataidat, sikereidet, kudarcaidat, kísértéseidet, sőt bukásaidat is?

 

Lelkiismeret-vizsgálat – életem rendje alapján

Akkor teljesítjük Isten tervét, ha életünk egyes „területei” egyformán rendezettek. Minden „terület” alaptörvénye: hogy Isten tervét akarjuk megvalósítani, valamint, hogy szeressük ezzel is felebarátainkat (és helyesen önmagunkat), és hogy előrelépjünk az egyház egységének építésében, amely Jézus végső vágya (Jn 17,21). (Az alábbi kérdéseket pl. tanulóknak, családosoknak, időseknek, néha alkalmazniuk kell saját életkörülményeikre.)

1) Munkáim – anyagi javaim
a) – Munkámat (vagy a tanulást) törekszem hűséggel, örömmel végezni, mint Isten akaratát?
- Törekszem helyesen korlátozni munkámat, hogy életem egészének harmóniáját ne torzítsa el?
- Bekapcsolódok örömmel a házi munkákba? (Férjek, gyermekek, fiatalok!)

b) Anyagi javaim nem csak az enyémek: felelős vagyok közösségemért, a szegényebbekért. . „Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindened, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben.”(Mt 19,21)
- A szegényebbekért való felelősség tudatában költekezek, és használom javaimat?
- Körülményeimnek megfelelően jelentős összeggel támogatom Egyházamat és a szegényeket (a helyi karitászt)? (Kis egyházak tagjai fizetésük 10%-át egyházuk és a szegények javára ajánlják; a gazdagabbak többet.)

c) „Ne aggódjatok!” – Nehéz anyagi helyzetben rá tudom-e bízni magamat, családomat Isten Gondviselésére?
 Merek-e kérni segítséget keresztény közösségemtől, ha az élő?

2. Apostoli küldetésem. „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha fellobbanna”(Lk 12,49)
Él-e bennem a jézusi küldetés tudata? Hogy továbbadjam az Örömhírt, amit én megkaptam?
Az első apostolkodás a szeretet: Törekszem-e mindenkihez úgy fordulni, hogy megérezzék Jézus szeretetét? (Munkahelyemen, iskolámban, lakó-környezetemben stb.)
Törekszem szeretni a környezetemben élő „legkisebbeket”, vagy az ellenszenveseket?
Törekszek úgy szeretni, hogy a embertársam elkezdjen „viszont” szeretni? Hisz csak így születhet kapcsolat köztünk, így tudom őt segíteni a hit felé?
  Ki(ke)t „gondozok” most? Jutottam valakivel mélyebb, személyes kapcsolatba, hogy segíthessem a hit, a közösség felé?
Sikerül-e a mások iránti szeretetért olykor elveszíteni saját elgondolásomat?
Építem-e közösségemet, hogy az képes legyen másokat megszólítani, befogadni?

3. Imaélet - „Csak egy a szükséges” Lk,10,4
Imáim felemelnek-e? Örömteli találkozások Istennel? Reggeli imámira szánok 15 percnyi időt? Megtervezem-e, hogyan fogok valaki(k)nek örömet szerezni ma?
Időben imádkozom este, amikor még „használható” vagyok? Van esti imámban hálaadás; megvizsgálom-e, hogy sikerült élnem elhatározásomat; átadom mai és következő napomat Jézusnak?
Napjaimban tartok megállásokat, hogy Jézushoz forduljak? Egy-egy röpimával; elhatározásom felelevenítésével?
Rendszeresen élek-e a szentségek kegyelmével?  (gyónás, áldozás stb.)
Köszöntöm-e a szenvedő Megváltót a szenvedésekben? Felajánlom azokat másokért?
Családban: törekszem-e a házastársi és a családi közös imára?

4. Egészség, betegség - ”Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon” (J 6,54)
Szánok-e elég időt a pihenésre, mozgásra, rendszeresek étkezéseim?
Szánok-e időt a (családi) kikapcsolódásra, nyaralásra?
Mindent megteszek-e egészségem rendben-tartása érdekében?
Saját betegségemben, és hozzátartozóimében (másokéban) – felfedezem-e a szenvedő Jézus titkát? El tudom-e fogadni ebben is Isten akaratát?
A leghatékonyabb gyógyszer a szeretet! – Ápolom-e a kölcsönös szeretetet környezetemben?
Külön szeretettel törődök-e a környezetemben levő betegekkel, szenvedőkkel, idősekkel?
Az idős korban meglátom-e, hogy ez az út a menny felé?

5. Életem, környezetem rendje ”Nézzétek a mezők liliomait...” (Lk. 12,27)   
Törekszem-e rendet tartani: hogy lakásunk, szobám, környezetem Isten szépségét tükrözzék?
Igyekszem úgy öltözködni, ahogy Jézus vagy Mária öltözködne? (Nem kihívóan, feltűnősködve!)
Törődök-e templomunk, plébániánk gondozásáért, széppé tételéért?

6. Tanulás, továbbképzés „Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam”(Ján 14,21)
Szánok-e időt hitem rendszeres továbbképzésére is? (Hittan, lelkigyakorlat stb).
Arányban áll-e ez (valamiképpen) azzal az idővel, amit egyéb továbbképzésre, tanulásra fordítok?
Felelősségemnek érzem-e, hogy megismerjem a keresztény szellemű olvasmányokat, újságokat, regényeket?
Pihenésként is, törekszem e keresztény pihenési formákat, olvasmányokat, filmeket választani?

7. Kapcsolatok, egység ápolása „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21)
Első helyen van-e életemben a szeretet-egység építése? Családomban, egyházi közösségemben?
Szakítok-e időt, hogy közösségemben építsem a szeretet-kapcsolatokat?
(Házasok:) Házastársammal vannak e rendszeres (heti) időpontok életünkben, lelki kapcsolatunk mélyítése céljával? Ha egyedül vagyok e vágyammal, hogyan törekszem kapcsolatunkat építeni?
Lelki kincseimet, tapasztalataimat törekszem-e megosztani másokkal, hogy ezzel Istent adjam nekik?
A kommunikációs eszközöket (pl. e-mailjeimet, face-bookot) felhasználom-e a szeretet-kapcsolatok építésére, Jézus fényének továbbadására?

 

Mise és szertatás közvetítések az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomból, a Szent Háromnap alatt, és Húsvétvasárnap:

- Nagycsütörtök az utolsó vacsora szentmiséje, 18.00 órakor:        https://youtu.be/Am9k-RJx5VE

                 utána áldoztatás a templomban 19.30-kor!

- Nagycsütörtök virrasztás, szentóra, 21.00 órakor:    

                                        https://youtu.be/NTNQ0aO_Lmc

- Nagypénteki keresztút, 15.00 órakor : https://youtu.be/ZgAv0A9FJ4U

- Nagypénteki az Úr szenvedésének szertartása, 18.00 órakor:

                                         https://youtu.be/vKeh5xfhFkw

- Nagyszombat este - Húsvéti vigília 20.00 órakor:

                                        https://youtu.be/iCihm3GGj2c

- Húsvétvasárnap, ünnepi szentmise 9.00 órakor:

                                        https://youtu.be/uOERDtQNq9I

                  utána áldoztatás a templomban 10.30 órakor!

 

Keresd a plébánia YouTube csatornáját!

Ha regisztrálsz, feliratkozol, vagy beállítod az emlékeztetőt, értesíteni is fog a kezdésről…

És bármikor vissza is nézhetők a közvetítések!

Újpesti Egek Királynéja - YouTube

 

Húsvéthétfőn 9.00 órakor áldoztatás lesz a templomban.

 

Gyóntatás:

Nagypéntek és Nagyszombat 8- 12-ig gyóntatás  a templomi sekrestyében!

(Maszkban, távolságtartással, szellőztetéssel…)

 

Szentsír-látogatás: nagypéntek és nagyszombat 8-14-ig.

Húsvéti ételszentelés: vasárnap reggel 8 óra