Évközi 25. vasárnap, A év, 2020

A év évk 25. vas 2020 -  Mt 20,1-16a

Bevezető

A ma szentmisében a szőlősgazdáról hallunk, és nála a különböző órát ledolgozó munkásokról.  Isten szőlőjében viszont mind munkatársak vagyunk. Nyugodtak lehetünk, hogy a Gazda nemcsak igazságosan, de nagylelkűen fog bánni velünk.A szőlősgazda mindenkinek egyenlően fizetett, mert irgalmas volt. Vajon nálam elő szokott fordulni, hogy önző módon azt hiszem, nekem több jár, mint másoknak?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Beszéd
A példabeszédbeli szőlősgazda mindenkinek egyforma bért ad. Jézus ezzel a példázattal a mindenható Isten egyik legfontosabb tulajdonságát akarja számunkra szemléltetni.
Isten teljes mértékben nagylelkű és ez a nagylelkűség Isten meghatározó tulajdonsága, és attól például, hogy a szomszédunk érdemtelen ember, és vele ugyanolyan nagylelkű az Isten, mi nem veszítünk semmit.
Talán a türelem és nagylelkűség az a két tulajdonság, melyekről leginkább felismerhetők Jézus követői. A mai vasárnap járjuk tehát egy kicsit körbe, hogyan áll ez a tulajdonság korunkra, és személy szerint ránk.
Azt várni Istentől, hogy nekem többet adjon, mint másoknak, ostobaság. Sajnálni, hogy Isten másoknak is ugyanannyit ad, mint nekem, olyanoknak, akik megítélésem szerint kevesebbet szolgáltak, valójában irigység. Elfogadni az üdvösséget, mint Isten nagylelkű ajándékát, igazi bölcsesség.
Jó keresztényként nem vagyok ingyenélő. Megteszem állapotbeli kötelességeimet, azaz nap, mint nap, viseljük a nap terhét.
Keresztény emberként én nem irigylem azokat, akik az utóbbi időkben jól helyezkedtek, vagy jól ügyeskedtek, és így sok pénzt keresnek. Ők számolnak el majd róla, hogy ez jogos volt-e és tisztességes.
Viszont méltán irigylem azokat, akik élvezik a munkát. Akik szeretnek tevékenykedni, nem lógatják a lábukat, nem lazsálnak. Irigylem azokat, akik a piszkos, nehéz, idegőrlő, vagy nem kifizetődő munkát is jó szívvel végzik. A pénz öröménél nagyobb számukra jól elvégzett munka öröme.
      Tehát a fő kérdés számomra: dolgoztunk-e a szőlőskertben? Először ott kell lenni a szőlőskertben, majd dolgozni is kell abban!
Hogy így legyen számomra is, nem véletlen, hogy célszerű imával kezdeni, és imával, fohásszal befejezni a vallásos ténykedést, foglalkozást. Így lesz rajta az Isten áldása.
A munkások jogos bérének igazságtalan visszatartása a legnagyobb bűnök egyike, úgy hívjuk, égbekiáltó bűn. A szándékos gyilkosság, az abortusz, az özvegyek, árvák sanyargatása mellett ez a bűn is az égbe kiált
A jutalom, a bér várása tehát jogos. És mégis kísértés lehet a vallásos ember számára. Nem, mintha önmagában igazságtalan dolog lenne a jól elvégzett munkáért, vagy jócselekedeteinkért jutalmat remélni. Jézus maga is megígéri például a mennyei jutalmat. Én is bízok és remélek a mennyei jutalomban, de e nélkül is jót teszek: mert jót tenni jó!
A kísértés eredet másfajta dolog. Mindenekelőtt abban áll, hogy az ember természetes jogigényt formál a jutalomra. Vagy pedig az, hogy a jutalmat a földi jólétben, sok pénzben látjuk. Ebből a szemléletmódból aztán kiábrándultság, kétely, néha keserűség, sőt hitetlenség fakad. Bizonyár hallottatok már a hírekből olyanokról, akiknek ölükbe hullott a szerencse, megnyerték például a lottó ötöst. A nyertesek nagy többsége néhány év múlva keserűségben, lelki bajokban élt.
Maga a Szentírás is tele van ígéretekkel a jótettek fejében. De ezek nem olyanok, mint az ölbe hullott lottó ötös milliárdja. A szentírási ígéretek az ember belső világának lényegére vonatkoznak. „Kegyelem, irgalom, békesség!” Ezek a Szentírás állandó kívánságai. Az a gondolat, hogy a földies vágyaktól megszabadulva a mennyei vágyakkal telítődjünk.
Tehát akkor jó keresztényként igyekezzem azon, hogy én legyek az első, mindig a legtöbb munkát végezzem. Vagy ügyeskedhetek, elég odaérni utolsónak is, mert Isten nagylelkű.
Eckhardt mester, középkori misztikus gondolkodó írja:
„Az embereknek nem mindig csak arra kellene gondolniuk, hogy mit is kell megtenniük, milyen munkát elvégezniük. Inkább azon kellene gondolkodniuk, hogy milyennek kellene lenniük. Ha ők maguk jók lennének, nagylelkűek, finomak, akkor a tetteik is ragyogóak lennének. Ha tenmagad igazságos vagy, a műveid is igazságosak lesznek. Ne hidd tehát, örök üdvösséged valamilyen cselekedeten múlik. A saját belső mivoltodon múlik! Nem a tetteink szentelnek meg minket, hanem nekünk kell megszentelnünk a tetteinket.”
    
A középkori Eckhardt mester eme megállapítása örök érvényű. A technika, a tudomány előre haladhatott, hozzáállásunk a világ dolgaihoz, ugyanúgy a nagylelkűség és a türelem erényén forog.
Szent John Henry Newman angol bíboros szavait idézem összefoglalásként:
         „Lehetünk gazdagok vagy szegények, tanultak vagy tanulatlanok, jólétben élők vagy szűkölködők, betegek vagy egészségesek, lehet jó nevünk vagy rossznevünk, egyetlen kérdés számít csupán: katolikusok vagyunk-e és jó katolikusok vagyunk-e, elvégeztük-e a ránk mért munkát? És akkor rájövünk, hogy akik valóban előre mozdították a világot, akik kiálltak az Egyház ügye mellett, akik szerencsét hoztak a birodalmakra nem a nagyok és hatalmasok voltak, akiknek a nevét jól ismerte a világ, hanem a Bárány alázatos, lenézett követői, a szelíd szentek, az imádságnak és jó cselekedeteknek az emberei, akiket lenézett a világ, azok a szentek, akinek szava felhatolt Krisztushoz, akik szenvedtek, akik szegények voltak. De amikor eljön a nagy nap, akkor az elhozza a jót mindnyájotoknak, testvéreim, és a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása lesz rajtatok.”
Urunk, Mennye Atyánk!
A te Fiad, Jézus is munkáscsaládba született és dolgozott a földön.
Tanító körútján is sokszor úgy kifáradt, hogy enni sem maradt idejük, hogy tanítványaival el akart vonulni egy félreeső helyre pihenni.
Jézus példája nyomán segíts bennünket jól és nagylelkűen megszentelnünk mindennapi tevékenységünket. Irányítsd sugallatoddal az irodákban, üzemekben, üzletekben, vagy akár a home office-ban dolgozókat, hogy szívüket, lelküket beleadják munkájukba. Add, hogy olyan emberekké váljunk, akik büszkeségüknek tekintik a komoly munkát, és fáradozásuk eredményéért neked adnak hálát.
Uram Jézus! A becsületes munkában is te légy erőforrásunk és példaképünk. Ámen!