December 15, advent 3. vasárnapja

December 15, vasárnap. Advent 3. vasárnapja
Boldog Brenner János vértanú áldozópap emléknapja
„Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! (Jak 5,7)

Az egyik fő emberi érzés vagy lelkiállapot a türelmetlenség.
Jakab apostol, úgy, ahogy a jó szülők teszik gyermekeikkel, szelíden, szeretettel csitítja a türelmetlen keresztényeket. Régi és örök tanulságot hordoz a kép, melyet megfogalmaz a földművesről, aki tudja, hogy csak éretten jó a gyümölcs, és az éréshez idő kell. Az érés ideje pedig nemcsak kellemes napfényt és langyos esőt rejt magában, hanem viharokat, fagyot, és kártevőket is.
A türelmes várakozás és kellő készület eredménye Krisztus biztos eljövetele. Izajás próféta a természet csodáját hozza példának, mely az örök megújulás színtere. Mihelyt visszatér az élet a növényekbe, esőt kap a sivatag, minden újra kizöldell, s virágba borul.  Jézus mondta magáról, hogy ő maga az élet.
Az a hívő ember, aki hittel él, türelmes: tud várni és remélni, mert ez az igazán bölcs dolog. Ebben a várakozásban erősödik a bizalom Isten felé, és a hitünk is elmélyültebbé válik.
Kitartó türelemre különösen akkor van szó, meg nagy szükség is rá, amikor ezt a várakozást a szenvedések teszik nehezen elviselhetővé.
Jakab apostol régen élt. De a keresztény közösségnek vannak kortól független alapértékei, amelyeket mindig meg kell tartani. Ezek között a legértékesebb a szilárdság, a keresztény hit tettekkel való igazolása, a megoldatlan problémák elviselése és a remény megőrzése a nehéz időben. Az apostol intelmei a türelemről nem veszítettek aktualitásukból. Ezek a sajátosságok teszik értékessé és hatékonnyá a mai keresztény közösségeinket is.

Részletek Brenner János lelki naplójából:
A szolgálat lényege

„Törd le Uram kevélységem szarvát, és hiúságom undok építményét. Engedd, hogy téged követhesselek. A megszokottság gátjait csak az egyéniség tudja áttörni. Aki lelki életét érzelmekre alapozza, az homokra épít. A lelki élet építményének szilárd szikla-a lapja a jócselekedetek, melyeket a kezetek inspirálja.”
Az Eucharisztia tisztelete
„Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az Oltáriszentségben, annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éld át a Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell tölteni, s ez a tartalom Jézus mélységes, benső, életigényként felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, quia omnia vincit amor (mivel a szeretet mindent legyőz)!”