December 17-i gondolat

December 17, szombat

Advent utolsó hete következik. December 17-től az adventi időszak karácsony közeli várása felé fordul. Nem ünnepelünk szentek ünnepeit, és különféle szentmiséket.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből  - Ter 49,2.8-10
Halálos ágyán Jákob így szólt fiaihoz: Gyűljetek körém, fiaim, és halljátok; a választott népről jövendöl atyátok! Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted, Júda, fiatal oroszlán, a zsákmánytól kelsz fel, fiam. Azután elnyújtózkodol, s úgy fekszel ott, mint egy oroszlán, mint egy anyaoroszlán. Ki merészelné azt háborgatni? Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezéri bot az ő kezéből, míg el nem jön az Eljövendő, akinek a népek engedelmeskedni fognak.
Ez az Isten igéje.

Gondolat 1.
Évek óta nagyon divat hazánkban a családfa kutatás. Különböző indokokkal keresik fel a plébánia irodát, úgyhogy korlátozni kellett: csak hétfőn délutánonként fogadunk ilyen kereséseket.
Érdekel bennünket Jézus családfája? Ha szeretem egyházamat, nem hagy hidegül a családfa felsorolása sem. Sőt büszke vagyok arra, hogy nem légből kapott a hitem, ez volt benne Isten eredeti tervében, melynek, mint Jézus tanítványa én is részese vagyok.
Jákob megjövendöli, hogy Júda törzséből fog születni a Megváltó, aki minden nép reménységét betölti.
Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezéri bot az ő kezéből, míg el nem jön az Eljövendő, akinek a népek engedelmeskedni fognak.
Máté evangélista is Jézus családfájával kezdi az evangéliumát. A példaképek ebben a családfában a tiszta, és igaz emberek, de vannak közöttük súlyos bűnt elkövetők is, úgy, mint a mi őseink között is így lehet. De még a bűnösök is a múltunkhoz tartoznak, és imádkozni értük lehetőségünk, és feladatunk is.    
Kérlek Uram, Istenem add áldásodat elődeinkre, s utódainkra, hogy egyszer mindannyian együtt adhassunk hálát mindenért, és dicsérhessünk Téged Országodban! Ámen 

A mai evangélium Mt 1, 1-17 Jézus családfája
Ennek most egy adaptált verzióját olvashatod. Kis kommentárral kiegészítve az egyes személyeket.
Hogy könnyebben menjen, egy kis ravaszságot viszek bele. Persze Bibliaórán, csoportban könnyen eljátszható, a misén is eljátsszuk a regnumi fiatalokkal, de próbáld meg egyénileg is követni. Pozitív és negatív személyek egyaránt vannak a történetben, a pozitív személyeknek tapsolunk, a negatívakra fújolunk.
Csoport esetén így kérem:
Kézjeleket fogok mutatni, és szeretném, ha ti a kézjelnek megfelelően reagálnátok. Például, ha felfelé tartom a hüvelykujjam, akkor tapsoljatok és éljenezzetek. Ha lefelé tartom a hüvelykujjam, akkor fújoljatok és fütyüljetek. Ha az öklömet mutatom, akkor mondjátok azt, hogy „Miii????"! -   Íme a mai evangélium így kommentálva:

 (F) = hüvelykujj felfelé (taps és éljenzés)  - jó személy

(L) = hüvelykujj lefelé (fújolás, fütty)  - negatív személy

(*) = ököl („Miiii????")    - ő meg miért került bele?

Ez Jézus Krisztust elődeinek nemzetségtáblája, aki Dávid (F) leszármazottja, aki Ábrahám (F) leszármazottja.

Ábrahám volt az apja Izsáknak (F), aki Jákob apja volt - azé az emberé, aki ellopta testvére elsőszülöttségi jogát (L).

És Jákob volt az apja Júdának és testvéreinek, akik eladták Józsefet rabszolgának (L).

És Júda volt az apja Fáresznek és Zárának (*) Támártól (*), Fáresz pedig Ezrón apja, Ezrón Arám apja, és Arám pedig Aminádábé (*).

És Aminádáb volt Nahson apja, aki Szalmón apja volt, akinek a fia volt Boáz Ráhábtól, a prostituálttól (L). És Boáz fia volt Obed Ruttól, egy nagyszerű asszonytól, akinek a történetét a Biblia a saját nevét viselő könyvben meséli el (F).

És Obed volt az apja Jesszének, akinek a fia volt Dávid király (F).

És Dávid fia volt Salamon, annak az Uriásnak a feleségétől, akit ő megöletett (L).

És Salamon volt az apja Roboámnak, aki jó király volt (F), de éveken át nem engedelmeskedett Istennek (L).

És Roboám volt az apja Abijának, akinek tizennégy felesége volt (*).

Abijá volt az apja Ászának, aki jó király volt, később azonban engedetlen lett Isten iránt, és végül a lába üszköszödésébe halt bele (L). Ászá fia volt Jozafát, aki többnyire bölcsen uralkodott (F). Jozafát fia volt Jórám (*), Jórámé pedig Ozija, akinek büszkesége okozta a bukását (L).

Ozija fia viszont Jótám volt, aki minden tekintetben jó király volt (F).

Jótám fia volt Ácház, aki minden tekintetben rossz király volt (L).

És Ácház fia volt Hiszkija, aki megtisztította a templomot, és helyreállította a királyságot (F).

Hiszkija fia volt Manasszé, aki ötvenöt évig uralkodott (F), de ennek nagy részében gonosz volt (L).

Manasszé unokája volt Jozija, aki azt tette, amit helyesnek lát az ÚR (F).

Jozija fia volt Jekoniás (*) az ő fia Salatiel (*) az ő fia pedig Zerubbábel, a nép kormányzója, akit Isten választott (F).

Zerubbábel fia volt Abiud (*), az ő fia volt Eljákim (*) az ő fia Ázor (*) az ő fia Szádók (*) az ő fia Ákim (*) az ő fia Eliud (*), az ő fia Eleázár (*), az ő fia Mattán (*) az ő fia pedig Jákob (nem az, amelyikről az előbb már szó volt) (*).

És ez a Jákob volt az apja Józsefnek, az ácsnak (F), aki férje lett szűz Máriának (F), akitől született Jézus, akit az Urak Urának és a Királyok Királyának - Krisztusnak nevezünk! (F)

Gondolat 2.
A Szentírása nem fél bemutatni, hogy Jézus családfáján minden-féle ember szerepel. Vannak jó emberek, vannak rossz emberek, olyanok is, akikről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Voltak királyok és hit hősei, akik teljesen Istennek szánták az életüket. Mások viszont nagystílű bűnözők voltak: gyilkosok, prostituáltak, és mindenféle visszataszító figurák. Legtöbbjük pedig egyszerű hétköznapi ember volt, mint ti vagy én.
Ez reménykeltő lehet számunkra. Először is azt jelenti, hogy még ha nem is tökéletesek a szüleink, Isten tud használni minket. A Szentírásban újra meg újra látjuk, hogy rossz szülőknek is lettek jó gyerekeik. Maga az, hogy a szüleid vagy nagyszüleid nem voltak hűségesek Istenhez, még nem jelenti azt, hogy te sem lehetsz az.
 Másodszor, azt is jelenti, hogy Isten bárkit használhat akaratának teljesítésére, és a világ folyásának megváltoztatására. Isten nem mindig a legjobb embereket válogatta össze a Messiás világrajöveteléhez. Inkább úgy tűnik, sok olyan embert is választott, akiknek voltak hibáik.
Ha tehát úgy érzed, vannak hibáid – ebből még lehet jó. Isten ma is olyan embereket keres, akik Tőle függnek, benne bíznak. Isten hatalmas módon akar használni. Készen állsz erre?