Advent 2 vasárnapjára

Advent 2. vasárnapja

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből -  Mt 3,1-12
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!”
Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta:
A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”

Gondolat:
Keresztelő János alázata minket is alázatra kell, hogy intsen. De talán még érdekesebb, hogy vegyük észre: minden igehirdető, pap, szülő, vagy bárki földi példakép csupán visszfénye Jézusnak. És a jó tanítónk, példaképünk mögött lássuk meg a Megváltót, aki személyesen is közénk akart jönni!
A keresztény hagyomány számára rendkívül fontos, hogy Keresztelő János épp népszerűsége tetőpontján jelenti ki, hogy Jézusnak még a cipőfűzőjét se köthetné be.
A jánosi logika ma is érvényes: Istenhez csak a bűnbánat és a megtérés útján lehet eljutni. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán szomorkodunk, hogy sajnos, milyen kár, hogy ilyen rossz természetű vagyok, hanem tiszta erőből próbálok megváltozni.
Izajás és a Keresztelő a régmúltban éltek, de milyen aktuális az üzenetük ma is!
​Jelképesen beszélnek völgyekről, halmokról, kanyargó utakról, áthatolhatatlan helyekről. Ezeket a jelképeket a saját életemre nevesítenem kell, az igazi nevükön nevezni: ez a kevélység, a restség, az önzés, az erőszak, az érzéki vágy, a hamisság, a képmutatás, a szemtelenség, a felületesség és mindenféle eufória. És higgyük, nem csak az alkohol és a drog bódíthat el, hanem saját szépséged, intelligenciád vagy te magad, ami a legrosszabb! Máris beláthatjuk, hogy ez a beszéd egyenesen nekünk szól; Isten felkínálja a megváltást és keres mindenkit, bármilyen helyzetben is legyünk.

Adventi ima:
Harmatozzatok, egek onnan felül és a felhők közül szálljon le hozzánk a Megváltó. Így sóhajtoztak hozzád mennyei Atyánk a szent próféták a Messiás után, akit már első szüleinknek vigasztalására megígértél. S amint egykor Keresztelő Szent János figyelmeztette az embereket, hogy készítsék az Úr útját s egyengessétek ösvényeit, éppen úgy én is elő akarom készíteni szívemet Jézus születésének ünnepére. Azért édes üdvözítő Jézusom, oly epedő szívvel várlak, mint ahogy vártak egykor a próféták. Siess szívembe szereteted kegyelmével. Te vagy a világnak megígért váltsága, imádva ismerem el isteni erődet s könyörögve sóhajtok hozzád. Áraszd reám kegyelmedet, oszlasd el elmém vakságát; segíts, hogy kegyelmed által segítve biztosan járjak a te utadon. Tisztítsd meg szívemet a bűntől, hogy méltó szállást találj szívemben, és kedves vendégként maradj velem mindörökké.