December 2, péntek

Advent első hete péntek

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből  Iz 29,17-24
Prófétája által szól az Úr: Még egy nagyon kis idő, és nemde gyümölcsöskert lesz a Libanon, a gyümölcsöskert meg erdővé terebélyesedik?
Azon a napon a siketek is meghallják az írás szavát, a vakok szeme pedig látásra nyílik a sötét homály után.
A szelídek ismét örvendeznek az Úrban, és a szegények ujjonganak Izrael Szentjében.
Mert a zsarnok elvész, a gúnyolódó kipusztul, és kiirtatnak mindazok, akik gonoszat forralnak, akik gonoszul megrágalmaznak másokat, akik becsapják a bírót, ha pörre mennek, és az igazat alaptalanul megfosztják jogától.
Ezért mondja az Úr, Jákob házának Istene, aki megváltotta Ábrahámot: „Nem szégyenül meg többé Jákob, és arca nem sápad el többé, mert látni fogja, amit kezem végbevitt körükben, és szentnek hirdeti nevemet.” Valóban, szentnek magasztalják majd Jákob Szentjét, és félve tisztelik Izrael Istenét.
Akkor a tévelygő lelkűek bölcsességet tanulnak, és a zúgolódók elfogadják a fegyelmet.
 

Gondolat:
A mai választott mondathoz csak nagyon visszafogottan mertem neki kezdeni. Aki zúgolódó típus, vagy nagy bölcs, nehogy tévesen vegye magára.
Akkor a tévelygő lelkűek bölcsességet tanulnak, és a zúgolódók elfogadják a fegyelmet.
Személy szerint engem nagyon bosszant és sért, amikor Szentatyánkat, Ferenc pápát támadják. Én nagyon kedvelem őt, és tisztelem is szívből. Nagyon sok régi vágású keresztény még a pápaságát sem fogadja el, kezdettől csak, mint Bergoglio névvel illetik, és ahol lehet, fél mondataiba is belekötnek. Katona is voltam és természetes számomra az egyházfegyelem is. Amikor a II. Vatikáni Zsinat zajlott, Magyarországra nem igen jutottak el a hírek. Pedig mennyi vita, veszekedés, nézeteltérés volt a zsinaton, kezdettől fogva. Ilyeneket olvashatunk a zsinatról: „A tárgyalás nemcsak a zsinat – mely azonnal többségre és kisebbségre szakadt – és a pápa között folyt, hanem e kettő, és a Római Kúria között. A Kúria és a kialakult zsinati többség közötti feszültség miatt lehetetlen volt egyetértésre jutni. Az éleződő viták azonnal feltárták az első két ülésszak három nagy problémáját.”
Talán mi magyarok ma sem tudunk vitázni, a másik eltérő nézetét elfogadni sem, a tekintélyelv pedig igencsak háttérbe szorult.
Mózesről így olvassuk a Szentírásból: „Igen szelíd volt minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.” (Lev 12:,) Mózes és az Úr iránt, többször is zúgolódás és elégedetlenség tört ki. Épp Mózes testvérei, Áron és Mirjám, voltak egyszer felelősek a lázongásért. (Mtörv 12,1). Kétségbe vonták azon tekintélyt, mellyel az Úr Mózest felhatalmazta, előhozakodtak egy Kúsita asszonnyal létrejött házasságával. Hogyan működött Mózesnél a bölcs megbocsájtás? Miután felsorolta előttük Isten számtalan igaz tettét, felhívta figyelműket követelményeire, melyek az élet útján tartanák őket, megvédve a bűntől. Az engedelmesség és engedetlenség eredménye, világos ellentétbe helyeztettek.
Aquinói Szent Tamás a középkor bölcse igen nyugodt természetű tudós volt. Barátja, Nagy Szent Albert mondja: Tamás testvért örökös hallgatása és testes, súlyos alkata miatt mi csak néma ökörnek nevezzük, de ha egyszer végre elbődül, az egész világ visszhangozni fog a tudományától.
Aquinói Szent Tamás imája:
Ó, Istenem, aki oly nagy vagy, hogy elszenvedsz minket, minden földi atyánál könyörületesebb Atya, tégy engem
engedelmessé - ellentmondás nélkül,
szegénnyé - lealacsonyítás nélkül,
türelmessé - zúgolódás nélkül,
alázatossá - képmutatás nélkül,
igazzá - kétszínűség nélkül,
vidámmá - kicsapongás nélkül.
Se a jó-, se a balsors ne ártson nekem: emebben el ne bizakodjam,
amabban el ne csüggedjek!  Ámen!