November 30, szerda

Advent első hete szerda: Szent András apostol ünnepe

Jn 1,40-41
A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", s elvitte Jézushoz.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből  Róm 10,9-18
Testvéreim!
Azt mondom: Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
De hogyan hívhatják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Amint meg van írva: „Milyen szép annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet!”
De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért mondja Izajás: „Uram, ki hitt abban, amit hallottunk?” A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.
De kérdezem: „Vajon nem hallották?” Hiszen: „Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük.”

Gondolat
Vajon milyen legyen egy keresztény szépségverseny?
Korunkban elvárás, hogy mind nők, mind férfiak legyenek vonzóak, szexiek, fittek, vagyis testileg tökéletesek. Urunk Jézusnak nem írták le a külsejét az evangéliumok, de ahogy járt kelt az emberek között, ahogy minden szem rászegeződött, amikor tanított, ahogy ölébe vette a gyerekeket, ezekből úgy tűnik külalakra, elsőre is vonzó egyéniség lehetett. Pál apostolról tudjuk, hogy alacsony volt, kopasz, nagyot látó. tele bőrbetegséggel. Mégis embereket tudott maga köré gyűjteni. Nem hiába hivatkozott Izajás próféta szavaira: „Milyen szép annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet!” (Róm 10,15 és Iz 52,7)  Olyan fontos ez a mondat, hogy a karácsonyi ünnepi szentmisében is ezt olvassa egyházunk, akkor az eredetit, Izajás prófétától az olvasmányban.
Azt hihetjük, ha sokat imádkozunk, elmélkedünk, a béke kiül az arcunkra, elsimulnak gonddal teli ráncaink. De még a lábunk is szebb lesz? Talán még az én visszeres lábam is megszépül, ha hitelesen hirdetem az evangéliumot? A csinos lábak formálója, aki nem fárad bele elvinni az örömhírt, a jó hírt másoknak. Meghívás ez a mondat Szent Pál apostoltól mindannyiunk számára, hogy adjunk hálát a hit ajándékáért, amelyet elődeinktől kaptunk, akik hirdették azt nekünk. Az Isten egyik legfőbb jelzője, hogy szép! Szép az Isten! Ha sokat imádkozunk hozzá, hasonulunk hozzá a szépségben is.
Szépült lábbal jó hírt vinni jó dolog, főleg amikor nehéz időket élünk, amikor rengeteg megpróbáltatás vesz körül, amikor bizonytalan a jövőnk, amikor fáradtnak érezzük magunkat, és félünk, hogy nem bírjuk tovább.
A továbbadott jó hír gyümölcse az üdvösség, melyről Szent Pál beszél, olyan valóság, amely már most átalakítja, szebbé teszi a jelen életünket és a világot, melyben élünk: „A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. (Róm 10,10). Az ilyen ember magának Krisztusnak az életét fogadja be, aki képessé teszi őt, hogy új módon szeresse Istent és testvéreit, olyannyira, hogy megszülethessen a szeretet által megújított világ.
Add nekem, Uram, Szentlelked erejét, és küldj engem is, hogy az evangélium lelkes hirdetője legyek családomban, környezetemben! Erősítsd lábamat, erősítsd lelkemet, erősítsd bennem Istenem a tudatot a jó hír továbbadására. 

Engedd meg, hogy ma és mindig,
mindenkinek csak örömet szerezhessek!
Segíts, hogy megtaláljam az utat mindenki szívéhez!
Szeretni, szolgálni, taníts Uram!
Örömhírt szétvinni, küldj el Uram!
Sebeket kötözni, könnyeket törölni,
Igédet megélni segíts Uram!
Békét, bocsánatot adni, segíts,
roskadót, szenvedőt bízni taníts!
Nevedet dicsérve, Igédet követve,
áldásos életre vezess Uram!
Terheket hordozni segíts Uram,
engedelmességgel áldj meg Uram!

Himnusz Szent András apostol tiszteletére
Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.

Jézust, a célt, hős életed
Péter előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.

Testvérednek hű társa, te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.

Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Ámen.

„Hiszek a Szépségben. Hiszem, hogy minden gyönyörűség mögött még vakítóbb gyönyörűség vár, és a valóság ezerféle bűvölete a dolgok önmagukon-túli távlatában egyetlen és szuverén. Hiszek a megsebzett szépségben, amely föladja határait, és megszűnik, hogy legyen. Hiszek a Szépségesben, Aki Van, és Aki eljövendő!”