Ökumenikus beszédem a baptistáknál, 2016 január 21. - Van egy álmom!

Ökumenikus beszédem a baptistáknál, 2016 január 21. - Van egy álmom!

Jn 21,25 - „Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.”

      Mi az, ami nem fért bele János evangéliumába? Isten álma rólunk, a te egyedi életutad.

„Van egy álmod? - Hogyan tehetjük le saját álmainkat Krisztus lába elé a keresztény egység érdekében? Hogyan hívja a keresztény egyházakat Jézus ígérete az egységre és megújulásra?” Ezeket a kérdéseket tették fel az ökumenikus hét szerkesztői számunkra, a mai napra.

És amint hallottuk az imént a bibliai szakaszokat, mindegyik az álomról szólt.  Józsefnek volt egy álma, és ez az álom Isten üzenetét tartalmazta, de testvérei nem értették meg, sőt haraggal fordultak feléje. A 126. zsoltárban úgy hallottuk, olyanok voltunk, mint az álmodozók.

Az ökumenikus hét imafüzete pedig így fogalmaz Jézusról:

„Jézus éppen úgy, amint József tette, látomással szolgált, amikor arról adott át nekünk üzenetet, hogy milyen is az élet Atyja országában. Ez a látomás ez egység látomása.”

A most felolvasott ige János evangéliuma egy nyitott mondat, teret ad mindannak, ami nincs megírva az evangéliumokban.

Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.

    És ily szempontból igen nagy a különbség a különböző keresztény egyházak között. Szentírás és szent hagyomány? Az ortodox, a keleti egyházak számára elsődleges fontosságú a szent hagyomány őrzése. A katolikus egyház valahol a középen áll, a szent hagyomány és a Biblia őrzésében, a protestáns egyházakban a Biblia, a leírt szó a mérce, a szent hagyomány jóval hátrébb sorolódott.

Nos, ezen az úton így megállna a tudományom, akkor mit tehetek? Segítségül kell hívni a Szentlelket! Mert hiszem, hogy a Lélek ma is fúj, és a Lélek megtanítja a keresztényeket „azt akarni, amit Isten akar”.

A tavalyi évben új plébániára költöztünk, a plébánia berendezéshez sokat kellett fúrni-faragni. Egy alkalommal egy deszkalapba kellett fúrnom csavart. Hogy jól tartson, úgy megfúrtam, hogy a másik oldalán kijött. Túlfúrtam. Erről Gál Ferenc, a múlt század katolikus biblikusa jut eszembe, aki azt mondta egy alkalommal, hogy ha valaki visszafúr az evangéliumokig, akkor túlfúrt. A történelmi Jézus életében még nem történt meg minden. Még nem halt meg, még nem  küldte el a Szentlelket. Jézus egész földi élete az Egyház előkészítése. A máig ható folyamatok, a ma is használható hagyományok eredetét kutatva ezért az igazán izgalmas korszak az első század második fele, amikor a feltámadás után mindezt írásba foglalták.

Lehet a másik oldal, amikor nem merünk lefúrni, belefúrni. Amikor erre a beszédre készültem, belefutottam az interneten egy beszédbe, József álma, mikor megjelenik az angyal, ne félj feleségedül venni Máriát! - mondja neki. Nagyon szépen indított az elmélkedés, de aztán megijedt, hogy ő református, sikamlós terültre téved, és utána egy negatív beszéd lett belőle, azt bizonygatva, hogy álomnak az Ószövetségben volt helye, az Újszövetségben kevésbé, Jézus után ma pedig nem. Elgondolkodtam, vajon mi lett volna 500 évvel ezelőtt Kálvinnal, Luther Mártonnal, ha nem mernek nagyot álmodni? Bízni a jó Istenben?

Márk evangéliuma végén olvashatjuk, Jézus hogyan küldi tanítványait: Mk 16,17-20

„Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” Ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.”

A csoda pedig nagyon széles kategória, melybe az álom is belefér.

És az álmom megfelel vajon Isten akaratának? Katolikusok úgy fogalmazzuk: Magán kinyilatkoztatás. Ez nem fog bekerülni a Bibliába, annak alá van rendelve, de az élő Isten működése a lelkemben, ahogy szól hozzám a Lélek.

   Prohászka püspököt szeretném idézni: – ,,Ne félj Mária’’... mondja az angyal. Bizalmatlankodni jó, mert sokféle szellem jár kibe az ember lelkében, s jónak látszik, ami rossz, s természetesnek, ami bűn, mert egyoldalúan nézzük, szuggesztiók alatt állunk. De mikor alázatos és erős vagy, akkor ne félj, hogy csalódol. Ez a lelkület kizárja a szeszélyt, az erőszakos, ösztönös lelket; ugyancsak kizárja a félelmet. Az Isten angyalával szemben légy bizalmas, mint Jákob; a sötétségével szemben bizalmatlan, mint Jób. Alázódjunk meg úgy bűnösségünk s gyarlóságunk fölött, hogy az Isten segélyére való tekintetből ugyanakkor bátrabbak, lelkesebbek legyünk. Ami az embert élettelenné s gyávává teszi, az nem az Isten szelleme.”

„Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.”

A kinyilatkoztatás azért teljes, mert Jézus maradéktalanul jelen van az Egyházban, márpedig őbenne az istenség egész teljessége lakozik. Az Egyház élő ölébe fogadta az élő Igét, és ez a mindig jelenlevő Ige a hagyomány. A Könyv szent; a Könyv szükséges; a Könyv nélkül nem tudnánk megőrizni az Igét; a Könyv valóban Isten igéje; de az Ige több a Könyvnél. Bennünk kell tovább éljen, és nem csak álmainkban, hanem a megélt valóságban.

    Mi a vágyam? Boldognak lenni a földön, és eljutni a mennyországba. Az életszentség és az egyedi hivatás a keresztségből adódik; Isten álma rólam egyszeri, megismételhetetlen; Isten gondolatainak egy sajátos szempontját, üzenetét hordozom, juttatom kifejezésre; ebben rátalálok a saját nevemre, identitásomra; és biztosítja szabadságomat és eredetiségemet.

Amit gondolsz, az a te álmod, vagy Isten álma?

Honnan tudod, hogy a saját álmodért élsz, vagy Isten álmáért?

Lehet, hogy azt hiszed, Isten azért teremtett, hogy felkelj, dolgozni indulj, haza menj, TV-t nézz, bekapcsold a számítógépet, aludj, pénzt  keress, nyugdíjba menj és meghalj. Tényleg ezért teremtett volna? Azt hiszed, ez minden, amiért Isten ide, a Földre helyezett?

Ha az életedre vonatkozó álmod és terved igazán Istentől való, akkor az valahogyan kapcsolódni fog az ő egyházával és a világgal kapcsolatos tervéhez. Miért adna Isten neked egy én-központú álmot, ami nem függ össze azzal, amit ő akar véghezvinni a világon? Ő használni akar téged az álma és a terve megvalósításához.

És mi Isten nagy, átfogó terve? Isten először is egy családot akar létre hozni, és abba családtagokat gyűjt minden nemzetségből, minden törzsből, minden nyelvterületről és minden népcsoportból.

      Még mielőtt Jézus visszatért volna a mennybe a feltámadása után, egy nagy álmot adott a tanítványoknak. Ezt missziós parancsnak hívjuk: Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."  (Mt 28,19-20)

  Amikor tehát Isten ad neked egy álmot, vagy egy tervet az életedre vonatkozóan, az valamiképp kapcsolódni fog az ő nagy és átfogó tervéhez - az ő egyháza növekedéséhez, az ő családja építéséhez. És majd amikor Isten terve megvalósul és lezárul, akkor mi mindannyian a mennybe jutunk. Nem azért helyezett Isten ide, a Földre, hogy öncélúan élj. Kérd Istent, mutassa meg neked az életedre szóló álmát, hogy részese lehess a legnagyobb, a legjobb és a legfontosabb történetnek.

„Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.” – Olvashatjuk Márk evangéliumában. (Mk 8,35)

    Mi lehetett Jézus álma?

Jézus álma az volt, hogy valami nagyon szépet valósítsunk meg már itt a földön, ami az Isten országa. Ezt csak együtt lehet. Igazán szép dolgokat csak együtt lehet.

Van Istennek álma rólam?

Hiszem, és nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy az Isten Szeretet. A hivatás az nem más, mint a jóságos Isten szeretettel teli álma rólam. Minden embernek van hivatása és ez alapvetően közös: szeretve lenni és szeretni. Ugyanakkor Istennek vannak egyénre szabott álmai is a családod, munkád, állapotbeli kötelességeid.  

Izajás, Ézsaiás prófétának sok látomása, álma olvasható. Egyet olvasok az új égről és új földről: Iz 65, 17-21

„Mert íme, én új eget és új földet teremtek; az elsőkre nem emlékeznek, nem is jutnak eszébe senkinek. De örvendjetek és ujjongjatok mindörökké annak, amit teremtek; mert íme, én Jeruzsálemet ujjongássá teremtem, népét pedig örömmé. Ujjongok majd Jeruzsálemben, és örvendezem népemben; nem hallatszik többé benne sírás hangja és kiáltás hangja. Nem lesz ott többé néhány napig élő csecsemő, sem öreg, aki nem tölti be napjait; mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg, és aki nem éri meg századik évét, átkozottnak számít. Házakat építenek, és bennük laknak, szőlőt ültetnek, és eszik gyümölcsét.”

   Isten „új eget és új földet ígér”, a próféta által, de amikor Isten második teremtéséről van szó, az még az elsőnél is csodálatosabb. Az Úr ugyanis újjáalkotja a bűn által megrontott világot Jézus Krisztusban, benne újít meg mindent, és Isten kinyilvánítja végtelen örömét.

Izajás próféta álma, látomása által az Úr végtelenül lelkes, örömről beszél, és így szól: „Örömöm lelem a népemben.” Az Úr arra gondol, amit majd tenni fog, mert ő maga együtt fog örvendezni a népével. Ez olyan, mintha álma lenne az Úrnak! Az Úr álmodik, megvannak a maga álmai rólunk. – Ó, milyen szép is lesz, amikor együtt leszünk, amikor az egyik, a másik és a többi is mind együtt jár. De élvezni fogom azt a pillanatot! Ez olyan, mint amikor a menyasszony a vőlegényére gondolna: „Ha majd együtt leszünk, amikor összeházasodunk…” Ilyen az Isten álma.

Isten mindannyiunkra gondol, jót gondol rólunk, és szeret minket. – Örömről álmodik. Ezért akar bennünket újjáteremteni, új szívet adni, ezért teremti újjá a szívünket, hogy győzelemre vigye az örömet.

     Az Úrnak álma van rólam! Gondol rám! Eszébe jutottam, és a szívében vagyok! Az Úr képes arra, hogy megváltoztassa az életemet! Annyi terve van! Izajás azt mondja: – „Építünk egy házat, szőlőt ültetünk, együtt eszünk…” Mindez persze egy olyan álom, amit például a szerelemesek gondolnak házasság előtt. Itt azonban az Úr lesz szerelmes a népébe, az ő jegyesébe. Amikor azt mondja neki, a népének: „Én téged nem azért választottalak, mert erős, nagy és hatalmas vagy. Én éppen azért választottalak, mert a legkisebb vagy. Akár azt is mondhatod: »A legnyomorúságosabb vagyok mindenki közt!« De én téged választottalak. És ez az igazi szeretet! Az Isten így szerelmes belénk. 

Ezt nem tudná magyarázni sem katolikus, sem baptista, sem református teológus sem.  Ez az élő hit, az álom, mely vagy ott van a szívemben, megélem, vagy nem. – Az Úr meg tud változtatni minket! Az én feladatom pedig nem több, mint helyet teremteni az Úrnak, hogy jöjjön el, és változtasson meg engem, ez az én álmom, Zoltán atyáé.

Uram Istenem! Maga a világ sem képes befogadni az összes tanítást, melyet Jézus hozott el, mondja János apostolod. Ezért én is alázattal, és meghajlással állok szent akaratod előtt. Mutasd meg rólam szóló tervedet, akár álomban, akár üzeneted, akár követeid által.  Segíts, hogy ígéreted élő valóság legyen a szívemben. - Ámen!

Zoltán atya