Napi erősítő gondolatok

április 11, nagyszombati vigasz és remény

Április 11, nagyszombat

A mai napra, a nagyszombati zsolozsma reggeli dicsérete olvasmányának egy részletét választottam reménykeltő és vigasztaló üzenetnek, Izajás prófétától.

Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz, és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. (Iz 42,13,15)

Április 10, nagypénteki remény

Napi vigasz és remény 22. - Április 10, nagypéntek

     A nagypénteki szentlecke után, és a János passió előtt fog elhangzani a Filippi levél himnuszának ez a jól ismert részlete, egy gyönyörű hitvallás:

„Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek.” (Fil 2,8-9)

Nagypéntek üzenetében is első helyen áll számunkra remény és a vigasz, mert nem a halálé, nem a kereszté az utolsó szó.

Április 8, nagyszerdai gondolat és remény üzenet

Napi vigasz és remény 20. - Április 8, nagyszerda

A mai napra is az olvasmány egy mondatát választottam reménykeltő örömhírnek, Izajás prófétától:

„Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet.” (Iz 50,5)

Mit tapasztalt meg Izajás próféta a kinyilatkoztató Istentől? Azt, hogy „megnyitotta fülemet” vagyis megértette, hogyha Isten szolgája akar lenni, akkor teljes életet kell vállalnia, elfogadni a szenvedést is engedelmesen. Nem szabad ellenkezni, nem lehet meghátrálni.

Április 7, keddi remény üzenet

Napi vigasz és remény 19. - Április 7, nagykedd

 

A mai napra az olvasmány utolsó mondatát választottam a reményt keltő és vigasztaló igének, Izajás prófétától, az Úr szolgájáról.

„És mondotta az Úr:

»Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.«” (Iz 49, 6)

április 4, szombati remény

Napi vigasz és remény 16.

Április 4, szombat

A mai napra csupán egy versnyi idézetet választottam a Szentírásból, Péter apostol második leveléből, a 2. fejezet 9. versét:

„Ért hozzá az Úr, hogy az Isten szerint élőket kiragadja a kísértésből, a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig.” (2Pét 2,9)

Április 3, pénteki remény

Napi vigasz és remény 15. - Április 3, péntek

A mai szentmise válaszos zsoltárjának a refrénje így hangzik a 17. zsoltár 7. verse szerint:
Az Urat szólítottam a szenvedés idején, * és ő meghallgatott engem.
Milyen gyakran fohászkodunk hasonló szavakkal. Három napja így szólt a válaszos zsoltár:
Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!

Március 31, keddi remény

Napi vigasz és remény 12. - Március 31, kedd

A mai napra az olvasmányból vettem a vezérgondolatot, a Számok könyve, 21. fejezete, 4. majd 8. és 9. versét:

A nép azonban unni kezdte az utat meg a fáradságot és Isten és Mózes ellen lázadt. ….  Könyörgött is Mózes a népért, mire az Úr így szólt hozzá: ,,Készíts egy rézkígyót és tedd ki jelül: amelyik megmart feltekint rá, az életben marad.’’ Csinált tehát Mózes egy rézkígyót és kitette jelül: a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak.

Március 27, pénteki remény

Napi vigasz és remény 8.
Március 27, péntek

Sírás és öröm.

Mára két bibliai idézettel készültem:

Róm 12.15-16
„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.”
MT 11,17
„Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem jajgattatok.”

Március 26, csütörtöki remény

Napi vigasz és remény 7.
Március 26, csütörtök

A mai nap zsoltárverse a szentmisében, a 106. zsoltár 19-23 versei. 

„A Hórebnél borjút készítettek, és az öntött képet imádták. Dicsőségüket fölcserélték a füvet evő bika képével. Elfeledték Istent, aki megszabadította őket, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban, csodákat Kám földjén, félelmetes dolgokat a Vörös tengeren. El is határozta volna, hogy elpusztítja őket, ha választottja, Mózes, nem állt volna résen, hogy elhárítsa haragját, nehogy megsemmisítse őket.”

Március 25-i remény

Napi vigasz és remény 6.

Március 25, szerda – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére

Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária!” (Lk 1,30)

Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye,
Rád szegezzük könnytelt szemeink.

Vigasztald és mentsd meg nemzetünk!

 

Mária a biztos remény és a vigasztalás jele Isten zarándok népe részére. Szűz Mária a mindenkor a reménység jele, legyen szószólónk!

A II. Vatikáni Zsinat LG. 8. fejezetéből:

március 24, keddi gondolat

Napi vigasz és remény 5.

Március 24, kedd

 

2Sám 23.5

„Igen, házam szilárdan áll az Úr előtt, hisz örök szövetséget kötött velem - minden tekintetben rendben és biztonságban van. Minden javam, minden örömem belőle sarjad.”

 

Az ige, amit Sámuel prófétától a mai vigaszra választottam, nagyon hasonlít a NEK mottójára: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)

Bevezető

Tisztelt keresztény testvérem!

Plébánosként mivel tudok hozzájárulni a mai nehéz helyzet jó megéléséhez?

Napi vigasz üzenetet, reményt, imát szeretnék közvetíteni, küldeni, mindaddig, amíg a nyilvános szentmise zárlat tart.

Vezérgondolatom Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt leveléből való:

„Urunk, Jézus Krisztus pedig és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban.” (2 Tesz 2,16-17)